การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ ABB


วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและ บริษัท เอบีบี จำกัด ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 23 อาคาร LED


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ทั้งด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในพัฒนาองค์กรให้มีความทันโลกทันสมัย ซึ่งที่ผ่านมา บริษัท เอบีบี จำกัด ได้ให้ความร่วมมือแก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้านวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการเยี่ยมชมศึกษาดูงาน นับเป็นการให้ความรู้และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมแก่บุคลากรของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เสมอมา จึงเกิดเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับบริษัท เอบีบี จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ความร่วมมือทางวิชาการ ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ แบ่งปันความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค ด้วยการจัดฝึกอบรม และประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และนำความรู้มาพัฒนาระบบบริหารงานด้านวิศวกรรม และการจัดการขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ