รพ.สต.บางทอง จ.พังงา นำร่องใช้ “อสม.ออนไลน์”

รพ.สต.บางทอง ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงานายสามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส นายสิรยศ อาจหาญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา นายอำเภอท้ายเหมือง หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สื่อมวลชน และ อสม.บางทอง ร่วมเปิดแอพพิเคชั่น “อสม.ออนไลน์” สังคมออนไลน์เฉพาะกลุ่มงานสาธารณสุขระหว่างรพ.สต.กับอสม. ภายหลัง รพ.สต.บางทอง ได้นำแอปฯอสม.ออนไลน์มาใช้งานได้ระยะหนึ่ง สิ่งที่ได้ประโยชน์อย่างเห็นได้ชัดคือการทำให้รพ.สต.สามารถเข้าถึงข้อมูลในพื้นที่ชุมชนได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ทันสถานการณ์ ซึ่งมีแอปฯอสม.ออนไลน์เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงงานระดับพื้นที่มาสู่รพ.สต.โดยการให้อสม.ส่งรายงาน ข่าวสาร ข้อมูล และกิจกรรมต่างๆในพื้นที่แจ้งกลับมายังรพ.สต.ผ่านทางแอปฯอสม.ออนไลน์ได้ตลอดเวลา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา มีประชากรที่ต้องดูรับผิดชอบทั้งหมดประมาณ 3,300 คน 776 ครัวเรือน มีเจ้าหน้าที่รพ.สต 3 คน โดยมีเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)จำนวน 72 คนที่ช่วยดูแลประชาชนในพื้นที่

   นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือเอไอเอส กล่าวว่า จากความมุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนา และขยายการใช้งาน “แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์” นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสังคม ให้กับหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้นำไปใช้งานด้านสาธารณสุขชุมชนเพื่อให้ก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคมในบริบทชุมชนต่างๆอย่างแท้จริง ซึ่งถือเป็นวิสัยทัศน์ของบริษัทฯภายใต้แนวคิด “Digital For Thais”ในด้านสาธารณสุข โดยเอไอเอสได้ทำงานร่วมกันกับ รพ.สต. อสม. และกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ให้เกิดประโยชน์ต่องานด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และรพ.สต.ได้นำแอปฯอสม.ออนไลน์ไปใช้งานแล้วจำนวน 672 แห่งทั่วประเทศ ส่วนในพื้นที่ภาคใต้ มีจำนวน 149 รพ.สต. ซึ่งรพ.สต.บางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ถือเป็นรพ.สต.นำร่องในจังหวัดพังงา และภาคใต้ ซึ่ง “แอปฯอสม.ออนไลน์” มีจุดเด่นที่เป็นเมนูภาษาไทย ตัวหนังสือขนาดใหญ่ ชัดเจน และเป็นหมวดหมู่สอดคล้องกับการทำงานของอสม.ไม่ซับซ้อน และเป็นระบบปิดเฉพาะกลุ่มการทำงานของรพ.สต.กับอสม. 

   นายประเสริฐ มิตรวงค์ อสม.ตำบลบางทอง อ.ท้ายเหมือง เล่าว่า อสม.ออนไลน์ เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน และเป็นแอปฯที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารเฉพาะเรื่องการทำงานสาธารณสุขเท่านั้น ทำให้อสม.ไม่พลาดเรื่องสำคัญไม่ว่าจะทำกิจวัตรประจำวันอะไรอยู่หรืออยู่ที่ไหนก็ตามซึ่งต่างจากในอดีตที่ใช้การติดต่อสื่อสารแบบรวมทุกเรื่องไว้ในแอปฯเดียวกัน ที่สำคัญช่วยให้อสม.ทุกคนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว และเชื่อถือได้เพราะเป็นข้อมูลที่ส่งมาจากรพ.สต.โดยตรง ทำให้อสม.สามารถนำข้อมูลที่ได้มาไปแจ้งบอกต่อกับคนในครอบครัว หรือคนในชุมชนที่ดูแลเพื่อเป็นการป้องกัน และเฝ้าระวังตนเองได้อย่างถูกวิธี และเชื่อถือได้

   นอกจากนี้อสม.ยังนำแอปฯอสม.ออนไลน์มาใช้ประโยชน์ในการส่งภาพกิจกรรมการลงพื้นที่ เช่นการออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่รพ.สต.สามารถติดตามอาการผู้ป่วยและให้คำแนะนำในการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วยในเบื้องต้นได้อย่างใกล้ชิด และการลงพื้นที่ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่รพ.สต.สามารถประเมินพื้นที่เสี่ยงในการป้องกัน และเฝ้าติดตามได้อย่างใกล้ชิดต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก รวมไปถึงการส่งภาพการทำกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายอื่นๆภายในชุมชนเพื่อเป็นการแจ้งรายงานให้กับเจ้าหน้าที่รพ.สต.และอสม.หมู่บ้านอื่นๆได้รับทราบไปพร้อมๆกัน ซึ่งแน่นอนว่าอสม.ทุกคน และเจ้าหน้าที่รพ.สต.จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารทุกกิจกรรม