สนพ. บูรณาการทุกภาคส่วน จัดสัมมนา “Create The Future Energy : อนาคตพลังงานไทย 4.0”

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “Create The Future Energy : อนาคตพลังงานไทย 4.0” พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานซึ่งโครงการภายใต้นโยบาย Energy 4.0 ได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับศูนย์เอ็มเท็ค สวทช. , บีโอไอ, สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย, และภาคเอกชน โดยเฉพาะโครงการด้านเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน และยานยนต์ไฟฟ้า ที่เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาพลังงานฐานนวัตกรรม ซึ่งมีส่วนในการช่วยยกระดับประสิทธิภาพของระบบพลังงาน และนวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนา โดยผสมผสานการใช้พลังงานอย่างสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดพลังงานฐานนวัตกรรมที่จะช่วยให้เกิดการประหยัด มีสิ่งแวดล้อมที่ดี คุณภาพชีวิตของทุกคนดีขึ้น