พาณิชย์เชียงราย พร้อมเข้มแข็ง ด้วยบ้านศรีอนชัย เชียงของ หมู่บ้านค้าขายเมืองชายแดน

การเชื่อมโยงหมู่บ้านค้าขายเมืองชายแดน”อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

(Lanna Trip : อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย)

ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาการค้า การลงทุน Logistics รองรับการเชื่อมโยง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน ปีงบประมาณ 2560

ณ วัดท่าข้ามศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ระหว่างวันที่ 9 - 10 กันยายน พ.ศ.2560 

——————————————————


พาณิชย์เชียงราย พร้อมเข้มแข็ง ด้วยบ้านศรีอนชัย เชียงของ หมู่บ้านค้าขายเมืองชายแดน


 


นาง พิมล ปงกองแก้ว พาณิชย์จังหวัดเชียงราย นายอำเภอเชียงของ ประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวง บ่อแก้ว สปป.ลาว และคณะ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเปิดงาน “การเชื่อมโยงหมู่บ้านค้าขายเมืองชายแดน” อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย หรือ Lanna Trip เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์หมู่บ้านค้าขายเมืองชายแดน โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร การเสวนา และมีการจัดพื้นที่สำหรับการออกร้าน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทั้งไทย-สปปลาว ณ วัดท่าข้ามศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย