‘พลังงาน’ ชี้การปรับโครงสร้างค่าไฟตามภูมิภาค-ระยะทาง ยังไม่เป็นนโยบาย อยู่ขั้นตอนรวบรวมข้อมูลและศึกษา

โฆษกกระทรวงพลังงานชี้แจงประเด็นการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าตามภูมิภาคและระยะทางนั้น กพช.ยังไม่ได้กำหนดเป็นนโยบาย อยู่ขั้นตอนรวบรวมข้อมูลและศึกษาต้นทุนแยกตามพื้นที่ระดับภาค ซึ่งจะช่วยบริหารจัดการการลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น


ดร.นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานและโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าตามภูมิภาคและระยะทางว่า ตามที่ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตั้งข้อสังเกตว่า การปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้า โดยกำหนดราคาค่าไฟฟ้าตามภูมิภาคและระยะทาง จะทำให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและภาคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบต่อการดำเนินกิจการ และเป็นต้นทุนด้านพลังงาน โดยเสนอแนะให้รัฐเปิดรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนก่อน เพื่อกำหนดว่าแต่ละพื้นที่ของประเทศควรจะดำเนินการอย่างไร นั้น ทางกระทรวงพลังงานขอชี้แจงว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 กพช. ได้มีมติเห็นชอบนโยบายโครงสร้างค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ที่จะต้องมีความเหมาะสมกับลักษณะโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม และส่งเสริมความเสมอภาคของประชาชนในภูมิภาค โดยเป็นอัตราเดียวกันสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทเดียวกัน (Uniform Tariff) ยกเว้นธุรกิจบนเกาะ และผู้ใช้ไฟฟ้าที่เชื่อมโยงกับโครงข่ายระบบไฟฟ้าระหว่างประเทศ โดยในส่วนของการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าตามภูมิภาคและระยะทางตามที่ทางสภาอุตสาหกรรมฯ กล่าวถึงนั้น กพช. ยังไม่มีนโยบายดังกล่าวแต่อย่างใด เพียงแต่ให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และการไฟฟ้าเก็บข้อมูลโดยแยกต้นทุนของแต่ละกิจการตามพื้นที่ระดับภาค และรายงานต้นทุนดังกล่าวทุกปี ซึ่งการรวบรวมข้อมูลและศึกษาต้นทุนนี้จะช่วยในการบริหารจัดการการลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นต่อไป