CMMU: Open House แนะนำหลักสูตร ระดับปริญญาเอกและปริญญาโท


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Open House แนะนำหลักสูตร ระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ด้านการจัดการ 14 สาขา ทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติ ของปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 21 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแนะนำแนวทางการตัดสินใจ สู่ความสำเร็จ ในอาชีพและสายงานที่เป็นที่ต้องการของตลาด...โดยมีอาจารย์ประจำสาขา ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันมาร่วมพูดคุย...ถามตอบ #คลิกดูรายละเอียดและลงทะเบียน http://www.cmmu.mahidol.ac.th/openhouse/

#ค่าสมัครอัตราพิเศษเฉพาะวันงานเท่านั้น

#YourPathtoLifelongSuccess