พิธีเปิดธนาคารโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี

 

การที่จะมีบ้านเป็นของตนเองได้นั้น สิ่งสำคัญคือต้องรู้จักประหยัดอดออม มีนิสัยการใช้จ่ายอย่างเป็นระบบ หากได้รับการปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็กก็จะได้เปรียบไม่น้อย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องนี้ จึงเข้าไปส่งเสริมให้น้องๆ ผู้พิการทางการได้ยินที่โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดกาญจนบุรีได้เรียนรู้เรื่องการออมเงิน ฝึกทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย และรู้จักวางแผนทางการเงินอย่างถูกวิธี

 

นอกจากกิจกรรมรักการออมแล้ว ยังเปิดโอกาสให้น้องๆ ผู้พิการทางการได้ยินรู้จักการฝากเงิน – ถอนเงิน อย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน ด้วยการจัดตั้งโครงการธนาคารโรงเรียนเพื่อผู้พิการขึ้น โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้จัดทำโปรแกรมธนาคารโรงเรียน พร้อมสมุดเงินฝากและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ มอบให้แก่โรงเรียนนำไปให้น้องๆ ฝึกปฏิบัติและใช้งานจริง

 

โดยมีเป้าหมายให้น้องๆ ผู้พิการทางการได้ยินตระหนักถึงความสำคัญของการเก็บออมเงิน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข รวมถึงเป็นการปลูกฝังให้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นไปในตัวอีกด้วย ครั้งหน้าธอส. จะไปจัดกิจกรรมดีๆที่ไหน ติดตามได้ในรายการ เวทีคนเก่ง ทุกวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 09.00 - 09.30 น. ทางช่อง 3 SD (ช่อง 28)