“สทป. เซ็น MOU ร่วมมือเพื่อรองรับการจัดหาเฮเลคอปเตอร์”

วันนี้ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ LEONARDO HELICOPTERS สหราชอาณาจักร จัดให้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเตรียการถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดตั้ง MAINTENANCE, REPAIR, OVERHAUL & FACILITY เพื่อรองรับการจัดหาเฮเลคอปเตอร์ ซึ่งจะมีการหารือร่วมกันในเรื่องดังกล่าว หลังจากที่ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับกองทัพไทย และ LEONARDO HELICOPTERS ประเทศสหราชอาณาจักร ต่อไป