ธอส. ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้ชุมชนชาวแพ จ.พิษณุโลก

        เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 คุณนิรมล เกิดชัยฤทธิ์ ผู้จัดการเขตสำนักงานเขตพิษณุโลกธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยมีพันเอกประสาน แสงศิริลักษณ์ เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 4, พันตำรวจโทสมภพ อ่อนสิน รองผู้กำกับการกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 ,นาวาอากาศเอกกฤษณ์ เกตุรัตน์ ผู้บังคับการกองบิน 46 , พันเอกโสภณ นันทสุวรรณ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39, นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก, ดร.เปรมฤดี ชามพูนท ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกให้เกียรติร่วมเป็นประธานพิธีมอบบ้านพร้อมเครื่องใช้อุปโภคบริโภคใน“โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนผู้ด้อยโอกาสด้านที่อยู่อาศัย” ณ ชุมชน ชาวแพ จ.พิษณุโลก ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ช่วยสร้างความสุข และรอยยิ้มให้กับผู้รับมอบเป็นอย่างยิ่ง สุขใจทั้งผู้ให้ สุขใจทั้งผู้รับ ธอส. “ทำให้คนไทยมีบ้าน” “ธนาคารที่ดีที่สุด สำหรับการมีบ้าน”

(นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก)

(คุณนิรมล เกิดชัยฤทธิ์ ผู้จัดการเขตสำนักงานเขตพิษณุโลกธนาคารอาคารสงเคราะห์ )

(พันเอกประสาน แสงศิริลักษณ์ เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 4)

ในปี 2560 นี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้จัดทำ “โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนผู้ด้อยโอกาสด้านที่อยู่อาศัย” เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาสภาพปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ผู้มีรายได้น้อย ให้ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้สำนักงานเขตพิษณุโลก ได้ทำการลงพื้นที่สำรวจชุมชนที่ได้รับความเดือนร้อนทางด้านที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งพบว่าชุมชนชาวแพ เป็นชุมชนเก่าแก่ของจังหวัดพิษณุโลก อาศัยอยู่ริมแม่น้ำน่านเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 100 ปี ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก โดยปัจจุบันยังมีผู้ด้อยโอกาสที่ใช้ชีวิตอาศัยอยู่บนแพริมน้ำ จำนวน 22 ครัวเรือน ซึ่งสภาพแพมีความเก่า ชำรุด และทรุดโทรมมาก เนื่องจากผู้ด้อยโอกาสโดยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ฐานะยากจน ไม่ได้ประกอบอาชีพ ทำให้มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก ดังนั้นธนาคารอาคารสงเคราะห์จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาสที่อาศัยอยู่ในชุมชนชาวแพ จำนวน 22 ครัวเรือนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,100,000 บาทและมอบเครื่องใช้อุปโภคบริโภคเป็นจำนวนเงิน 88,000บาทและมอบผ้าห่มให้กับชาวชุมชนใกล้เคียงอีก100 ผืนโดยได้รับความร่วมมือจาก กองพลทหารราบที่ 4 , มณฑลทหารบกที่ 39 , ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 ,กองบิน 46 และเทศบาลนครพิษณุโลก นับเป็นความร่วมมือกันทั้งภาครัฐและวิสาหกิจในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

คุณนิรมล เกิดชัยฤทธิ์ ผู้จัดการเขต สำนักงานเขตพิษณุโลก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ : เปิดเผยว่าธอส.ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนนโยบายด้านที่อยู่อาศัยของภาครัฐ และดำเนินการตามพันธกิจ : ทำให้คนไทยมีบ้าน และอีกหนึ่งนโยบายที่ธนาคารได้ดำเนินการควบคู่เสมอมา คือการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารได้ดำเนินโครงการสร้างซ่อมบ้านให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสและยากไร้มาแล้วกว่า 2,000 หลังทั่วประเทศด้วยความมุ่งหวังให้ ธอส. ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือให้สังคมไทยพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมก้าวไปสู่การเป็นธนาคารที่ดีที่สุด สำหรับการมีบ้านตามวิสัยทัศน์ต่อไป

ครั้งหน้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ไปจัดกิจกรรมที่ใด ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์ในรายการ "เวทีคนเก่ง"ระหว่างเวลา 09.00-09.30 น.ทางช่อง 3SD (ช่อง 28) หรือ Facebook fanpage เวทีคนเก่ง