สนพ. จัดรับฟังความคิดเห็น Load Forecast


ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน (กลาง)  ร่วมบรรยายการจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า ในงานสัมมนารับฟังความคิดเห็น Load Forecast : ทิศทางการใช้ไฟฟ้าในอนาคต เพื่อระดมความคิดเห็นการจัดทำพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศในระยะยาว พร้อมด้วย ดร.เทียนไชย จงพีร์เพียง (ด้านขวา) ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน ซึ่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากงานสัมมนา จะนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าให้มีความเหมาะสม เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนและกำหนดนโยบายด้านไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานต่อไป ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดีรังสิต เมื่อเร็วๆนี้