ลูกจ้างที่เจ็บป่วยจากการทำงาน มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลเท่าไร?

ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาล เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 50,000 บาทต่อการเจ็บป่วย 1 ครั้ง ในกรณีที่มีการเจ็บป่วยรุนแรงหรือเรื้อรัง ทางกองทุนทดแทนจะสามารถจ่ายให้ได้อีกไม่เกิน 1,000,000 บาท เว้นแต่ลูกจ้างที่เข้ารับรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐตั้งแต่เริ่มแรกจนสิ้นสุดการรักษาหรือกรณีมีความจำเป็น หรือมีเหตุสมควรที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐตั้งแต่เริ่มแรก แต่ภายหลังได้เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น เพิ่มขึ้นจนสิ้นสุดการรักษา แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท