กฟภ. เปิดศูนย์รับรองสมรรถนะด้านการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์


วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. เป็นประธานเปิด “ศูนย์รับรองสมรรถนะด้านการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า” โดยมี นายสุรศักดิ์ ไตรทาน รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกล่าวรายงาน ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดนโยบายขับเคลื่อนองค์กรเพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รองรับการก้าวเข้าสู่ยุคของ Thailand 4.0 โดยจัดตั้งศูนย์รับรองสมรรถนะด้านการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของ กฟภ. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบของการยกระดับสมรรถนะของบุคลากรในการให้ความรู้ด้านการออกแบบ สำรวจ ประมาณการ ติดตั้งและบำรุงรักษา เพื่อรองรับการให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้า พร้อมทั้งมุ่งหวังพัฒนามาตรฐานอาชีพและรับรองสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศ“ศูนย์รับรองสมรรถนะด้านการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของ กฟภ.” PEA Certification Center for Solar Rooftop Design and Installation หรือ PEA CCSR   มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรของพนักงาน กฟภ. และบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาดำเนินงานด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งในส่วนของงานด้านการออกแบบ ติดตั้งและบำรุงรักษา ซึ่งเป็นงานส่วนที่สำคัญของการพัฒนางานด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน บุคลากรที่ผ่านการพัฒนาจาก PEA CCSR จะมีสมรรถนะที่พร้อมใน  การดำเนินงาน ยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีมาตรฐานและมีความปลอดภัย ประชาชนทั่วไปสามารถศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจ และมั่นใจในการพัฒนางานด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กฟภ. มีแผนในการดำเนินการจัดทำพื้นที่สาธิตการติดตั้ง Solar Rooftop บนหลังคาอาคารซึ่งจะดำเนินการโดยผู้ผ่านการรับรองสมรรถนะจาก PEA CCSR ณ พื้นที่อาคารสำนักงานของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จำนวน 203 แห่ง ทั่วประเทศ วงเงินประมาณ 130 ล้านบาท รวมทั้งผนวกแอปพลิเคชัน  Solar Hero ที่ กฟภ. พัฒนาขึ้นสำหรับอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สนใจในการติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร