“GIT ALUMNI 2018” สร้างเครือข่าย เชื่อมความสัมพันธ์ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน ผนึกกำลังพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย


สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT รวมพลศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบันฉลองครบรอบ 20 ปี ร่วมงาน GIT ALUMNI 2018 มุ่งสร้างเครือข่ายเชื่อมความสัมพันธ์ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ อันจะก่อให้เกิดเครือข่ายที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย

 

นายราเชนทร์ พจนสุนทร ประธานบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ กล่าวว่า “GIT เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีภารกิจหลักในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ โดยให้บริการตรวจสอบรับรองคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล และเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในวงการนี้อย่างต่อเนื่อง และยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับที่ครบวงจรที่สุดในประเทศไทย”

 

“ตลอดระยะเวลา 20  ปี GIT เปิดหลักสูตรฝึกอบรมให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ด้านอัญมณีและเครื่องประดับให้แก่ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบันกว่า 3,000 ราย ทั้งหลักสูตรทางด้านอัญมณีศาสตร์ การบริหารการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับขั้นสูง หลักสูตรธุรกิจทองคำและโลหะมีค่า การออกแบบเครื่องประดับ ตลอดจนงานสัมมนา และการอบรมอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันศิษย์เก่าที่จบหลักสูตรนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและต่อยอดธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับจนเติบโตขึ้นเป็นที่รู้จักในวงกว้าง อาทิ แบรนด์ PonK SmiTHi, JITTRAKARN, MALIKA, ARQUETYPE”

 

“งาน GIT ALUMNI 2018 ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้มาร่วมงานได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กับคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ซึ่งจะก่อให้เกิดเครือข่ายอันเป็นประโยชน์และสนับสนุนธุรกิจระหว่างกันขึ้น จนกลายเป็นเครือข่ายบุคลากรชั้นนำของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในอนาคต ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาวงการอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้เข้มแข็งและเติบโต” นายราเชนทร์ กล่าวทิ้งท้าย