รฟท. จัดโครงการ "1 + 1 = 0 รถไฟปลอดภัยทุกเส้นทาง”

การรถไฟแห่งประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญในการเกิดอุบัติเหตุของยานพาหนะที่สัญจรข้ามทางตัดรถไฟ จึงได้จัดโครงการ " 1 + 1 = 0 รถไฟปลอดภัยทุกเส้นทาง ” ลงพื้นที่รณรงค์ให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะทำความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. 2552 ให้คำแนะนำในการปฏิบัติเมื่อต้องขับรถผ่านจุดตัดทางรถไฟ รวมถึงให้ความรู้แก่ประชาชนถึงสัญลักษณ์ป้ายเตือนต่างๆ เพื่อป้องกันและลดจำนวนอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ นำร่องในพื้นที่ภาคเหนือ ที่สถานีรถไฟบ้านปิน จ.แพร่

รถไฟกำลังเข้าสถานีบ้านปิน

จุดตัดทางรถไฟ

ผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "1+1 = 0 รถไฟปลอดภัยทุกเส้นทาง”

โครงการ "1 + 1 = 0 รถไฟปลอดภัยทุกเส้นทาง” เป็นหนึ่งในแผนปฏิบัติการตามโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยจะสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงบริเวณทางตัด ทั้งโรงเรียน วัด และหมู่บ้านต่างๆ คำนึงถึงความปลอดภัย และการปฏิบัติตามกฎจราจรก่อนข้ามทางตัด รวมทั้งให้ความสำคัญกับป้ายสัญลักษณ์เตือนต่าง ๆ อาทิ ป้ายทางข้ามทางรถไฟมีเครื่องกั้นทาง ป้ายทางข้ามทางรถไฟไม่มีเครื่องกั้นทาง ป้ายหยุด ป้ายกากบาท “ระวังรถไฟ” อันเป็นการลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยเผยแพร่ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับจุดตัดทางรถไฟที่ถูกต้องและสร้างการรับรู้ให้ผู้ใช้เส้นทางมีวินัยและตระหนักในการใช้เส้นทาง เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุให้เหลือเท่ากับศูนย์ในอนาคตอันใกล้

เครื่องหมายจราจร

และได้มอบกล้องวงจรปิดติดตั้งบริเวณจุดตัดเพื่อบันทึกภาพที่เกิดขึ้นบริเวณทางตัด อีกทั้งเยี่ยมชมแปลงผัก ในโครงการต้นแบบสถานี/ซุ้มสวยงาม พืชผักกินได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลผลิตพืชผักที่ได้จะนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการ รวมถึงโรงเรียนบ้านปิน

นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา กรรมการรถไฟ ส่งมอบกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์

เจ้าหน้าที่ รฟท.และหน่วยงานท้องถิ่น เก็บผักไปทำอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านปิน

นอกจากนี้ รฟท. ยังได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านปิน จัดกิจกรรมเสริมสร้างการตระหนักรู้ในการใช้ทางผ่านเสมอระดับทางรถไฟให้กับนักเรียน พร้อมรับชมการแสดงมายากลจากกองบังคับการตำรวจรถไฟ รับฟังความรู้ เรื่องทางผ่านเสมอระดับทางรถไฟจากพนักงานขับรถไฟ และร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมโดยการทาสีรั้วโรงเรียนบ้านปินอีกด้วย

น้องๆ ชมการแสดงละคร แว้นซ่า มาหารถไฟ จากกลุ่ม BABYMINE SHOW

ผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย ช่วยกันทาสีรั้วด้านหน้าของโรงเรียนบ้านปิน

ผู้ร่วมกิจกรรมถ่ายภาพหมู่