5 องค์กรเซ็น MOU รถรับ-ส่งนักเรียนทั่วไทย ปลอดภัยทุกพื้นที่


วันนี้ (13 กันยายน 2561) เวลา 09.30 น. ณ ห้องโถงอาคาร 1 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก, นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนวปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ, นายกนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน และนายวุฒิกร มโนมัยวิบูลย์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทแท็กซี่-บีม จำกัด ร่วมลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในรถรับส่งนักเรียน” เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในรถรับส่งนักเรียน การควบคุม กำกับ ดูแลตัวรถให้มีความปลอดภัย ผู้ขับรถมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ขับรถและให้การดูแลนักเรียน พร้อมนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการตรวจสอบ ติดตามตำแหน่งและสถานะของรถและเด็กนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ