กรมการขนส่งทางบก พลิกโฉม!! เปิดระบบ Queueless


คิวที่ไม่มีคิว เพิ่มการเข้าถึงการให้บริการประชาชน ลดขั้นตอน ลดเอกสาร ลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่าย เป็นการยกระดับ คุณภาพการให้บริการเต็มรูปแบบของศูนย์ราชการสะดวก(GECC) เพิ่มทางเลือก เพิ่มระบบการจองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น“DLT SMART QUEUE” ทางสมาร์ทโฟน และการรับบัตรคิวจากตู้กดบัตรคิวอัตโนมัติ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล เพื่อการบริหารเวลาอย่างคุ้มค่า รู้ทุกความเคลื่อนไหว มั่นใจด้วยระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะเมื่อใกล้ถึงคิว!!!เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ

วันนี้ (19 กันยายน 2561) เวลา 09.00 น. ณ กรมการขนส่งทางบก นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดตัวระบบคิวติดต่อราชการอัจฉริยะ ผ่านแอพพลิเคชั่น “DLT SMART QUEUE” และการรับบัตรคิวจากตู้กดบัตรคิวอัตโนมัติ ภายใต้การดำเนินโครงการ“Queueless : คิวที่ไม่มีคิว”เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนสามารถจองคิวได้ล่วงหน้า ช่วยอำนวยความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการติดต่อราชการได้อย่างคุ้มค่าลงตัว โดยทำกิจกรรมอย่างอื่นได้ไปพร้อมๆ กันโดยไม่เสียคิว ไม่เสียเวลา ถือเป็นการปฏิรูประบบการให้บริการภาครัฐด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย ยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนสู่มาตรฐานด้านการบริการที่เป็นเลิศอย่างเสมอภาคเท่าเทียม

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า การพัฒนาแอพพลิเคชั่น “DLT SMART QUEUE” เป็นการต่อยอดการพัฒนารูปแบบแนวคิดการให้บริการภาครัฐ ตามหลักการอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อขอรับบริการ ด้วยการจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการให้บริการประชาชนอย่างคล่องตัว ภายใต้โครงการ“Queueless: คิวที่ไม่มีคิว”โดยพัฒนาระบบการจองคิวล่วงหน้าอัจฉริยะเพื่อการติดต่อขอรับบริการกับสำนักงานขนส่งทั่วไทยให้มีความสะดวก ผ่านแอพพลิเคชั่น DLT SMART QUEUE บนสมาร์ทโฟน ซึ่งจะเป็นเสมือนบัตรคิวอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถกดรับคิวได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟน ทั้งบริการด้านทะเบียนรถ บริการด้านภาษีรถประจำปี บริการด้านใบอนุญาตขับรถ เป็นต้น โดยหลักการทำงานของแอพพลิเคชั่น จะแสดงสำนักงานขนส่งที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงและสามารถจองคิวได้ในรัศมีไม่เกิน 20 กิโลเมตร ส่วนสำนักงานขนส่งที่อยู่นอกรัศมี 20 กิโลเมตร จะไม่สามารถกดรับคิวได้ เพื่อป้องกันปัญหาการกดรับคิวล่วงหน้านานเกินไป เมื่อได้รับคิวผ่านแอพพลิเคชั่นแล้วจะมีระบบ Alert Alarm แจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงคิวก่อนล่วงหน้า 5 คิว เพื่อให้สามารถคำนวณเวลาในการเดินทางได้อย่างแม่นยำ โดยทราบลำดับคิวและระยะเวลาที่ต้องรอ นอกจากนี้ยังพัฒนาระบบจัดการคิวจากตู้กดบัตรคิวอัตโนมัติที่ตั้งในสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วไทย ซึ่งมีทั้งสิ้น 94 จุดให้บริการรับบัตรคิวจากตู้กดบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกช่องทางการรับบัตรคิวที่สามารถตรวจสอบลำดับการรอคิว และรอรับการแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงคิวผ่านสมาร์ทโฟน เพียงสแกน QR Code จากบัตรคิวที่ได้รับจากตู้กดบัตรคิวอัตโนมัติ 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการกดรับคิวล่วงหน้าแล้ว แอพพลิเคชั่น DLT SMART QUEUE ยังมีระบบรองรับการจองคิวเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ ซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการอบรมและทดสอบภาคทฤษฎี กรมการขนส่งทางบกจึงเปิดระบบแอพพลิเคชั่นให้เชื่อมกับเว็บไซต์ DLT e-Booking เพียงกดเลือกเมนู “จองคิว” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการจองคิวอบรมภาคทฤษฎีเพื่อการขอรับใบอนุญาตขับรถล่วงหน้า ทั้งนี้ ระบบการจองคิวล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชั่น DLT SMART QUEUE และการรับบัตรคิวจากตู้กดบัตรคิวอัตโนมัติ เป็นการเพิ่มทางเลือกและเป็นรูปแบบการอำนวยความสะดวกจากภาครัฐอีกรูปแบบหนึ่ง โดยประชาชนยังคงสามารถเดินทางมาจองคิวได้ด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งเช่นเดิม รวมถึงสามารถเข้าสู่ระบบการให้บริการออนไลน์ต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกได้โดยตรง อาทิ •จองคิวอบรมภาคทฤษฎีเพื่อการขอรับใบอนุญาตขับรถผ่านเว็บไซต์ DLTe-Booking (URL: http://ebooking.dlt.go.th/ebooking/) •ชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th/ •ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอผ่านแอพพลิเคชั่น DLT eForm iFound 

นอกจากนี้ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น กรมการขนส่งทางบก สำนักงานสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1–5 และสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ มีศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC ) ที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการกับหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกด้วยมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวกเช่นเดียวกันทั่วประเทศ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้าย