กรมการขนส่งทางบก ภาคภูมิใจมุ่งให้บริการที่เป็นเลิศ

กรมการขนส่งทางบก ภาคภูมิใจมุ่งให้บริการที่เป็นเลิศ!!! มอบของขวัญเป็นรางวัลให้ประชาชนเดินหน้าพัฒนาศูนย์ราชการสะดวก (GECC) อย่างเต็มรูปแบบครอบคลุมทุกพื้นที่ ส่งผล!!! เฉพาะปี 2561 ผ่านการรับรองเป็นรางวัลจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งสิ้นถึง 47 แห่ง โดย 3 ปีต่อเนื่อง(ปี 2559-2561) ผ่านการรับรองมาตรฐาน GECC แล้วรวมทั้งสิ้น 75 แห่ง 75 สำนักงานขนส่ง ด้วยมาตรฐานเดียวกันทุกแห่งทั่วประเทศ ยกระดับการให้บริการภาครัฐที่สะดวก คล่องตัว เปิดใจ ใกล้ชิดประชาชน!!! เพิ่มทางเลือก เพิ่มช่องทางการเข้าถึง เป็นการลดขั้นตอน ลดเอกสาร ลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่าย ตอบโจทย์การให้บริการด้วยใจ

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกมุ่งพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศด้วยมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ จึงกำหนดนโยบายให้สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร และสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่ง จัดให้มีศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC) เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชนโดยยึดมั่นแนวทางการให้บริการประชาชนอย่างใกล้ชิด ให้คำแนะนำครบถ้วน ถูกต้อง และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการให้สามารถเข้าถึงในการให้บริการต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกได้อย่างเสมอภาค เท่าเทียม และเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ

ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 3 ปีต่อเนื่อง กรมการขนส่งทางบกได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกถึง 75 แห่ง 75 สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ โดยในปี 2559 สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ในนามกรมการขนส่งทางบก ได้รับการรับรองมาตรฐานเป็นหน่วยงานแรก และเป็นปีแรกตามนโยบายรัฐบาล ต่อเนื่องในปี 2560 กรมการขนส่งทางบกได้รับการรับรองเพิ่มเติมอีกจำนวน 27 แห่งทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด และสำหรับในปี 2561 หน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกในส่วนที่เหลืออีกจำนวน 47 แห่ง ซึ่งจะเข้ารับโล่จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 27 กันยายน 2561 ประกอบด้วย ส่วนกลาง 1 แห่ง คือ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1, ส่วนภูมิภาค 46 แห่ง ดังนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์, ขอนแก่น แห่งที่ 1, ขอนแก่น แห่งที่ 2, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ชุมพร, ตาก, น่าน, นครนายก, นครสวรรค์ แห่งที่ 2, นราธิวาส, นครพนม, นครราชสีมา แห่งที่ 2, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, พระนครศรีอยุธยา, พะเยา, พิจิตร, เพชรบูรณ์, ภูเก็ต, มหาสารคาม, มุกดาหาร, แม่ฮ่องสอน, ยโสธร, ยะลา, ร้อยเอ็ด, ระนอง, ราชบุรี, ลพบุรี, ลำปาง, เลย, ศรีสะเกษ, สกลนคร, สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, สระบุรี, สุโขทัย, หนองคาย, หนองบัวลำภู, อ่างทอง, อำนาจเจริญ, อุดรธานี, อุทัยธานี, อุบลราชธานี แห่งที่ 1 และ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2 นอกจากนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตจะร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอการให้บริการประชาชน ในฐานะหนึ่งในศูนย์ราชการสะดวกที่มีรูปแบบการให้บริการที่โดดเด่นและมีความเป็นเลิศด้วย

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลของประชาชนเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนให้กรมการขนส่งทางบกตระหนักและมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุง และรักษามาตรฐานการให้บริการประชาชนตามมาตรฐาน GECC “สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย” ในทุกกระบวนงาน เป็นการลดขั้นตอน ลดเอกสาร ลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่าย เป็นการยกระดับการให้บริการที่เต็มรูปแบบครบวงจร เพิ่มการเข้าถึงการให้บริการ ด้วยการนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือทาง

การบริการ อาทิ เชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง เพื่อยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน, การใช้ระบบ QUEUELESS: คิวที่ไม่มีคิว เพียงปลายนิ้วสัมผัส รับคิวล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชั่น DLT SMART QUEUE, ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอผ่านแอพพลิเคชั่น DLT eForm iFound, อำนวยความสะดวกรับชำระภาษีรถประจำปีได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วไทย และผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ทั้งที่เว็บไซต์https://eservice.dlt.go.th/ ของกรมการขนส่งทางบก หรือผ่านแอพพลิเคชั่น Truemoney Wallet และ mPAY บนโทรศัพท์มือถือทุกเครือข่ายสัญญาณ รวมถึงบริการเลื่อนล้อ ต่อภาษี (Drive Thru for Tax) ชำระภาษีโดยไม่ต้องลงจากรถ และการให้บริการรับชำระภาษีรถที่ห้างสรรพสินค้าใน วันเสาร์-อาทิตย์ ตามโครงการช้อปให้พอ แล้วต่อภาษี (Shop Thru for Tax) นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังให้ความสำคัญกับการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียนผ่านทุกช่องทางอย่างรวดเร็ว อาทิ ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง, Facebook ชื่อ “1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ”, E-Mail dlt_1584complain@hotmail.com, เว็บไซต์http://ins.dlt.go.th/cmpweb/, จดหมายหรือหนังสือร้องเรียน เป็นต้น 

กรมการขนส่งทางบก มุ่งมั่นรักษาคุณภาพการให้บริการ เชื่อมโยงทุกขั้นตอน สะดวกรวดเร็ว บริการด้วยใจ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการกับหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกด้วยมาตรฐานที่เป็นเลิศเช่นเดียวกันทั่วประเทศ ในทุกรางวัลที่ได้รับเป็นรางวัลที่มอบให้ประชาชน ผลงานแห่งความสำเร็จเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของกรมการขนส่งทางบกที่เปิดใจใกล้ชิดประชาชน 

DLT Everyday for Everyone ทุกๆ วันเพื่อทุกคน 

----------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

สำนักงานเลขานุการกรม

กรมการขนส่งทางบก

โทร. 0-2271-8805 - 6

Fax. 0-2271-8805