การรถไฟแห่งประเทศไทย รวมพลังทำกิจกรรม CSR ด้านสิ่งแวดล้อม "รฟท.รักษ์ป่าชายเลน"

เมื่อวันที่ 22 - 23 กันยายน 2561 การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชาวชุมชนจุกเสม็ด และจิตอาสา รวมพลังทำกิจกรรม CSR ด้านสิ่งแวดล้อม "รฟท.รักษ์ป่าชายเลน" เช่น ปลูกป่าชายเลน เก็บขยะบริเวณชายหาด และทาน้ำมันสะพานในสวนป่าชายเลน ณ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี 

นางสาวเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย ผู้ช่ว ยผู้ว่าการด้านบริหาร รฟท. และคุณไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ กำลังปลูกต้นโกงกาง

นางสาวเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย กล่าวว่า "การรถไฟแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงได้จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่อปกป้องหน้าดิน รักษาความสมดุลของธรรมชาติ รวมถึงเป็นการฝึกให้พนักงานและผู้บริหาร มีจิตใจเสียสละ ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม"

คนรถไฟร่วมกันปลูกต้นกล้าเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ

จิตอาสา พี่ๆ ทหารเรือช่วยกันเก็บขยะบริเวณชายหาด เพื่อคืนความสวยงามให้หาดทราย

ทาน้ำมันเพื่อป้องกันปลวกทำลายสะพานของสวนป่าชายเลน

นายวชิระ วัฒนะกุล แผนกงานพัสดุ การรถไฟแห่งประเทศไทยพูดถึงประโยชน์จากการมาร่วมกิจกรรม

"ก็อยากให้เพื่อนๆ การรถไฟทุกคน ถ้ามีกิจกรรมอย่างนี้อยากให้สมัครมาเยอะๆ ช่วยสังคม ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม ประเทศชาติจะได้เจริญ"

วันต่อมาคนรถไฟได้ไปทัศนศึกษาที่ฐานทัพเรือสัตหีบ เยี่ยมชมเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร ซึ่งเป็นเรือบรรทุกอากาศยานลำแรกและลำเดียวของราชนาวีไทย ใช้งานปฏิบัติภารกิจด้านยุทธการและช่วยเหลือภัยพิบัติตลอดน่านน้ำไทย ฝั่งอ่าวไทย และฝั่งทะเลอันดามัน

ต่อจากนั้นคณะเจ้าหน้าที่ รฟท.ได้ไปยังศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือเพื่อศึกษาและ ชมบ่ออนุบาลพันธุ์เต่าทะเลนานาชนิดอีกด้วย

เจ้าหน้าที่ของเรือรบหลวงจักรีนฤเบศรกำลังบรรยายการทำงานของระบบภายในเรือ

คนรถไฟชมความน่ารักของเต่าตัวน้อยที่บ่ออนุบาล

การร่วมมือของทุกฝ่ายในครั้งนี้ ก็หวังเพียงว่าเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศน์ ลดปัญหาภาวะโลกร้อนและปลูกฝังจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับคนรถไฟและประชาชนที่ต้องดำรงพึ่งพาอาศัยธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไป