จากใจผู้ใช้งานจริง"แอปฯอสม.ออนไลน์"

"... ถ้าเราไม่เปลี่ยน โลกก็จะเปลี่ยนเรา

เราจึงต้องกล้าที่จะเริ่มต้นนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการทำงานสาธารณสุข"

- นายเจริญ คำนวล -

ผอ.รพ.สต.บ้านปากคลอง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง


"อสม.ออนไลน์ ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขจาก อสม. ส่งผลให้คนในชุมชน พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน"

- ว่าที่ร้อยตรีชัชวาล แจ้งขำ -

ประธาน อสม. รพ.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม

#อสมออนไลน์ #ดิจิทัลฟอร์ไทย #เอไอเอส

https://www.facebook.com/aorsormor/?__xts__[0]=68.ARAIRSvCmZmEOMyj3Sj325XJg_UwSFvGKQ4IDoAJ5unAz-8i1yumCOkdDPrjDzBo3WKqsPGy4a9STFctFHroUOQo54YxLiopgsKLl5ZwR1iV3gMFQ1_2X1ynIDMgK2XtEQTeNh_d8q9xsPgK9REEPHMs0kowg5OZo5EYXCkgZpjcxwrBmXAQlI6pv6u1i252z7gJeS75HL148Sbrx4t7Bm82Tx69Zpmz3zuiJpIgCA