กฎกติการกิจกรรมท้าดวลความฟิต #adipowerchallenge

ผู้ที่สนใจไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมหรือชิงรางวัล การซื้อสินค้าไม่สามารถเพิ่มโอกาสให้ชนะการแข่งขันได้แต่อย่างใด

1. ผู้มีสิทธิ์: แคมเปญนี้เปิดสิทธิ์ให้กับผู้แข่งขันที่อาศัยอยู่ที่ประเทศไทยเท่านั้น

2. เงื่อนไขของสัญญา: ผู้แข่งขัน ซึ่งแทนว่า “คุณ” ตกลงกับเงื่อนไขในสัญญาอย่างไม่มีเงื่อนไขและคุณยืนยันว่าคุณได้ทำถูกต้องตามกฏกติกาและมีสิทธิอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ คุณตกลงที่จะยอมรับในการตัดสินใจของบริษัท Coty Prestige Southeast Asia (Thailand) Co. Ltd. ซึ่งแทนว่า “Coty” ในฐานะที่เป็นผู้ผูกมัดและเกี่ยวข้องกับแคมเปญนี้

3. ช่วงเวลาของแคมเปญ: เริ่มสมัครออนไลน์วันที่ 24 ตุลาคม 61 และสิ้นสุดในวันที่ 15 พฤศจิกายน 61 การสมัครออนไลน์ทั้งหมดจะต้องทำให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 15 พฤศจิกายน 61 เวลา 23:59 น.

4. การเข้าร่วมกิจกรรม: การเข้าร่วมแคมเปญนี้ทำได้โดยการสมัครผ่าน Facebook และ/หรือ Instagram. ผู้สมัครต้องโพสต์วิดีโอของตนเองขณะวิดพื้ภายในเวลา 30 วินาที ในแคปชั่นต้องระบุ "my adipower" และแทคเพื่อน 2 คนในโพสต์นั้น และระบุจำนวนที่วิดพื้นได้หลัง #adipower เช่น #adipower50 รวมถึง Hashtag อื่นๆ ได้แก่ #AdipowerChallenge #TestYourLimits #AsStrongAsIAm 

5. รางวัล:

 • ผู้ชนะรางวัลใหญ่ 3 ท่านจะได้รับนาฬิกา Ionic Fitbit : Adidas edition รวมถึง gift vouchers สำหรับสินค้า Adidas มูลค่า 20,000บาท 
 • รางวัลย่อย 10 รางวัลได้แก่ gift vouchers สำหรับสินค้า Adidas มูลค่า 5,000 บาท 
 • ทั้งนี้มูลค่าของรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 • Coty มีสิทธิ์พิจารณาและระบุของรางวัลแต่เพียงผู้เดียว 
 • ผู้ชนะไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ของของรางวัลได้ 
 • ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรางวัล โดยไม่มีข้อจำกัดของภาษีของรัฐบาลและ / หรือภาษีท้องถิ่น จะเป็นความรับผิดชอบของผู้ชนะแต่เพียงผู้เดียว
 • ห้ามมิให้ทดแทน หรือโอนรางวัล หรือมอบรางวัลเป็นเงินสดตามมูลค่าของของรางวัลแก่ผู้อื่น
 • การยอมรับของรางวัลถือเป็นการอนุญาตให้ Coty ใช้ชื่อของผู้ชนะเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและการค้าโดยไม่มีการชดเชยใดๆ เว้นแต่จะไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

6.โอกาส: โอกาสในการชนะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์อย่างถูกต้อง

7. การคัดเลือกและการประกาศผลผู้ชนะ: 

 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่สามารถวิดพื้นได้มาก พร้อมแคปชั่นและแฮชแท็กที่ถูกต้อง จะได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะในรางวัลใหญ่
 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ได้ยอดไลค์มากที่สุด พร้อมแคปชั่นและแฮชแท็กที่ถูกต้อง จะได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะหรือรางวัลชมเชย
 • ภายใต้การกำกับดูแลของ Coty จะมีการค้นหารายการใน Instagram และ Facebook ผ่านทางแฮชแท็กและจำนวนของการวิดพื้นจะถูกนับและตรวจสอบ
 • ผู้ชนะจะได้รับแจ้งผ่านทาง Instagram Direct Message หรือ Facebook messenger ภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากเลือกผู้ชนะ
 • Coty จะไม่รับผิดชอบหากผู้ชนะไม่สามารถเข้าถึงการประกาศผล เนื่องจาก spam, junk e-mail หรือการตั้งค่าความปลอดภัยอื่นๆ ของผู้ชนะ หรือข้อมูลที่ติดต่อไม่ถูกต้องหรือไม่ทำงานของผู้ชนะ
 • ผู้ชนะจะได้รับรางวัลจากสำนักงาน Coty Thailand
 • ของรางวัลจะถูกริบ หากผู้ชนะไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่แจ้งกลับเพื่อรับของรางวัล หรือไม่สามารถตอบกลับได้อย่างสมบูรณ์ ภายใน 3 เดือนนับจากวันที่การประกาศผล หรือไม่สามารถดำเนินการตอบรับของรางวัลได้อย่างสมบูรณ์และภายในเวลาที่กำหนด
 • การรับของรางวัลของผู้ชนะในแคมเปญนี้จะมีเงื่อนไขตามกฎหมายและข้อบังคับของรัฐบาลกลางและถูกต้องตามกฎหมายท้องถิ่น
 • การละเมิดข้อกำหนดอย่างเป็นทางการเหล่านี้ (ตามดุลยพินิจของ Coty แต่เพียงผู้เดียว) จะส่งผลให้ผู้ชนะถูกตัดสิทธิ์จากการเป็นผู้ชนะ และสิทธิพิเศษทั้งหมดของผู้ชนะจะถูกยกเลิกทันที 

8. สิทธิ์ที่ได้รับจากคุณ: โดยการเป็นส่วนหนึ่งของคอนเทนต์นี้ (เช่น ภาพถ่าย วิดีโอ ข้อความ และอื่นๆ ) คุณเข้าใจและยอมรับว่า Coty หรือบุคคลใดที่ทำหน้าที่ภายใต้บริษัท Coty และผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก Coty จะมีสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฏหมาย ในการตีพิมพ์เผยแพร่เผยแพร่ในสื่อต่างๆทั่วโลกโดยไม่จำกัด เช่นชื่อของคุณ รูปภาพ เสียง คำพูดคำชี้แจงต่างๆที่เกี่ยวกับแคมเปญและข้อมูลชีวประวัติสำหรับการทำข่าว การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการค้าการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายโดยไม่มีการชดเชย การแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือการให้ทบทวนหรือยินยอมก่อนล่วงหน้า ในการเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้คุณยินยอมที่จะให้เก็บข้อมูลและภาพโดย Coty โดยไม่มีการจ่ายค่าชดเชยใดๆ การแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือการให้ทบทวนหรือยินยอมก่อนล่วงหน้า

9. ข้อตกลงและเงื่อนไข: Coty ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก ยุติหรือระงับ เปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนระยะเวลาของแคมเปญ เนื่องด้วยไวรัส bug ข้อผิดพลาดหรือการแทรกแซงของบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต การฉ้อโกงหรือเหตุอื่นนอกเหนือจากการควบคุมของ Coty ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายหรือส่งผลต่อการบริหารงาน การรักษาความปลอดภัยความเป็นธรรมหรือการดำเนินการที่เหมาะสมของแคมเปญ ในกรณีเช่นนี้ Coty อาจเลือกผู้ชนะจากผู้ที่มีสิทธิ์ทั้งหมดที่ได้รับก่อน และ/หรือหลัง (หากเหมาะสม) ซึ่งจะดำเนินการโดย Coty ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์บุคคลใดก็ตามที่ขัดขวางหรือพยายามแทรกแซงกระบวนการหรือการดำเนินงานของแคมเปญหรือเว็บไซต์ หรือการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ Coty มีสิทธิ์ในการรักษาความสมบูรณ์ของแคมเปญแต่เพียงผู้เดียว ในการสงวนสิทธิ์ในการลงคะแนน รวมถึงการใช้ bots, macros, scripts หรือเทคโนโลยีต่างๆในการป้อนข้อมูล ความพยายามใดๆ ของผู้เข้าประกวดที่ทำลายเว็บไซต์โดยเจตนาหรือเป็นการแทรกแทรงการดำเนินการที่ถูกต้องของแคมเปญนี้ อาจเป็นการละเมิดทางกฎหมายอาญาและทางแพ่ง หากมีความพยายามเช่นนี้ Coty ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด