นักศึกษา มรภ. บ้านสมเด็จฯ คว้าตำแหน่ง “กุลบุตรกาชาด ประจำปี 2561”


สภากาชาดไทย โดยสำนักงานยุวกาชาด จัดโครงการสรรหากุลบุตรและกุลธิดากาชาด ประจำปี 2561 โดยในปีนี้ นายณัฏฐพันธ์ แสงคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คว้าตำแหน่ง “กุลบุตรกาชาด ประจำปี 2561” มาได้


โครงการสรรหากุลบุตรและกุลธิดากาชาด ประจำปี 2561 ของสภากาชาดไทย จัดขึ้นเพื่อสรรหาเยาวชนอายุระหว่าง 18 – 25 ปี จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีใจรักในการเป็นอาสาสมัคร ชอบช่วยเหลือบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและผู้ด้อยโอกาส และคัดสรรตัวแทนจากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการให้ดำรงตำแหน่ง “กุลบุตรกาชาด” และ “กุลธิดากาชาด” เพื่อทำหน้าที่สืบทอดอุดมการณ์ของกาชาดสู่เยาวชนรุ่นต่อไป และเป็นตัวแทนในการเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทย หนึ่งในคุณสมบัติของกุลบุตรและกุลธิดากาชาด คือ การให้ความรู้ ความเข้าใจในภารกิจของสภากาชาดไทยและยุวกาชาด บทบาทของการเป็นอาสาสมัคร ขยายเครือข่ายจิตอาสาสภากาชาดไทยในกลุ่มเยาวชนและสร้างความเป็นจิตอาสาสภากาชาดไทย อีกทั้งสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนอื่นๆ ต่อไป