SPUIC จับมือ TOEIC ปูทางสร้างบัณฑิตคุณภาพ ทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบมาตรฐานสากลวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษสากล TOEIC Center จัดสอบวัดระดับความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบมาตรฐานสากล (TOEIC)​ ที่ใช้ทดสอบทั่วโลก ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม จากหลากหลายคณะ กว่า 110 คน โดยผลการทดสอบวัดระดับจะเป็น Official Score Report ที่สามารถนำไปใช้สมัครฝึกงาน และ สมัครงานได้ทั่วโลก ณ ห้อง Convention Room อาคาร11 ชั้น4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)