ศิษย์ดี ต้องมีครู! พิธีครอบครูช่าง คณะดิจิทัลมีเดีย SPU ประจำปี 2561เพื่อเป็นการแสดงคารวะกรรมต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทศิลปะวิทยาการให้ ซึ่งปรากฎในรูปแบบของความเชื่อในเรื่องของเทพแห่งความสำเร็จอีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงความเคารพกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ถ่ายทอดวิชา คณะดิจิทัลมีเดียได้เล็งเห็นความสาคัญที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกับคณะฯและวางแนวทางให้ถูกต้องตามแบบแผนขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงามพร้อมทั้งผสมผสานกับความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม 


อีกทั้งเพื่อสืบสานประเพณีและเป็นกิจกรรมที่ควรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไว้ซึ่งเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษาให้รำลึกถึงบุญคุณและคุณงามความดีของบูรพาจารย์ตลอดจนครูผู้สั่งสอนวิชาต่างๆทั้งในอดีตและปัจจุบัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า คณะดิจิทัลมีเดียเปิดดําเนินการสอนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ เมื่อปีการศึกษา 2547 โดย เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้ างสรรค์ด้านดิจิทัลคอนเทนท์ที่กําลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง และด้วยความพร้ อมของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งในด้านบุคลากร ผู้สอน และเครื่องมืออันทันสมัย ในปีการศึกษา 2551 ทางคณะฯ ได้เปิดดําเนินการสอนสาขาเกมส์และแอนิเมชั่นเพิ่มอีกหนึ่งสาขา เพื่อผลิตบัณฑิตที่จะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาผลงานแอนิเมชันและเกมของไทย และในปีการศึกษา 2554ได้เปิดดําเนินการสอนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เพิ่มอีก3 สาขาวิชา รวมเป็น 5 สาขาวิชา คือสาขาดิจิทัลอาร์ตส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน สาขาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม สาขาวิชวลเอฟเฟกต์ และสาขาการออกแบบกราฟิก 
ในปีการศึกษา 2557 เป็นการครบรอบ 10 ปี คณะดิจิทัลมีเดีย จึงจัดพิธีไหว้ครูและครอบครูช่างขึ้นเป็นครั้งแรกโดยพิธีไหว้ครูและครอบครูช่าง เป็นพิธีอันดีงามที่ได้ยึดถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณกาล ซึ่งถือได้ว่ามีความสําคัญสูงสุดสําหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาด้านศิลปะ เป็นการแสดงคารวะกรรมต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทศิลปะวิทยาการให้ ซึ่งปรากฏในรูปแบบของความเชื่อในเรื่องของเทพแห่งความสําเร็จ อีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงความเคารพกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ถ่ายทอดวิชา