ค่า Ft ประจำเดือน มกราคม - เมษายน 2562


ค่า Ft ประจำเดือน มกราคม - เมษายน 2562


คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)ในการประชุมครั้งที่ 47/2561 (ครั้งที่ 548) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 และครั้งที่ 52/2561 (ครั้งที่ 553) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่อง ประมาณการค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) สำหรับการเรียกเก็บในเดือนมกราคม ถึง เมษายน 2562 และมีมติเรื่องค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) สำหรับการเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคม – เมษายน 2562 เท่ากับ -11.60 สตางค์/หน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mea.or.th/download/view/26425


Ft surcharge for January – April 2019


The Energy Regulatory Commission (ERC), on its 548th meeting (47th meeting of 2018) on November 7, 2018, and its 553rd meeting (52nd meeting of 2018) on November 28, 2018, considered the results from the calculations of the Ft surcharge of January to April 2019 and approved the Ft surcharge to collect from the customers in the electricity invoice during January to April 2019, which is -11.60 Satang/unit (excluding VAT)


Further information http://www.mea.or.th/en/download/view/26426


▶️ Website TH : https://www.mea.or.th/content/detail/87/4180

▶️ Website ENG : https://www.mea.or.th/en/content/detail/87/4185

▶️ Facebook : https://www.facebook.com/497340003626475/posts/2468523309841458/

▶️ Twitter : https://twitter.com/mea_news/status/1069409764226981890?s=21

▶️ GNews : https://gnews.apps.go.th/news?news=31469