คณะรัฐศาสตร์ ม.รามฯ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ พร้อมถก “อาเซียนบนเส้นทางของประชาคม”


ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะจัดประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง “อาเซียนบนเส้นทางของประชาคม (ASEAN on the Path of Community)” เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถปนาคณะรัฐศาสตร์ 45 ปี ระหว่างวันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2561 ณ อาคารศรีศรัทธา ชั้น 12 เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และสร้างการตระหนักรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒธรรม ให้แก่บุคลากร นักวิชาการ ศิษย์เก่า และนักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป อีกทั้งยังเป็นเวทีนำเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการที่มีคุณภาพด้วย


                  การประชุมวิชาการในครั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 โดยมีการปาฐกถาหลัก หัวข้อ “รามคำแหงกับย่างก้าวใหม่สู่ความเปลี่ยนแปลงบนเส้นทางประชาคมอาเซียน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และหัวข้อ “ทิศทางการศึกษาไทยในบริบทอาเซียนและไทยแลนด์ 4.0” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ สมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติและคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และในช่วงบ่ายมีการแสดงลำตัดรัฐศาสตร์ โดยคณะลำตัดแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศรีศรัทธา และการนำเสนอผลงานวิขัยและผลงานทางวิชาการด้วย


                  สำหรับ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 มีการเสวนาสิงห์ทองทอล์ค/เมื่อสิงห์ทองออกจากถ้ำ หัวข้อ “ระบบราชการไทย 4.0 กับอาเซียน” โดยมี คุณเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี อดีตที่ปรึกษาระบบราชการ ก.พ. ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.รวิภา ธรรมโชติ และการแข่งขันตอบปัญหา “อาเซียน-สิงห์ทองพันธุ์แท้” ประเภทบุคคลทั่วไป ชิงเงินรางวัลกว่า 30,000 บาท และวันที่ 13 ธันวาคม 2561 มีการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการระดับมัธยมศึกษา ชิงเงินรางวัล 20,000 บาท


                  ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ โทร. 0-2310-8483-89 ต่อ 127 , 096-334-9477