เสวนาฟรี " ระดมสมอง: อัตราผลตอบแทนอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 10 "


การเสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 197:

ระดมสมอง: อัตราผลตอบแทนอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 10


วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 12:30-17:00 น.

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ถ.นนทรี กรุงเทพมหานคร


สำหรับธุรกิจโรงแรม ศูนย์การค้า สำนักงาน เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ โกดัง

ประเด็นสำคัญในการวิเคราะห์มูลค่าทรัพย์สิน ก็คือการประมาณการอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Capitalization Rate และ Discount Rate) อัตราตลาดที่แท้จริงในปัจจุบันเป็นเท่าไหร่ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านๆ มา และแนวโน้มในอนาคตจะเป็นอย่างไร แนวคิดการจัดทำ Discounted Cash flow Analysis ควรเป็นอย่างไร มาฟังจากผู้รู้ในแวดวงการเงิน การบริหารทรัพย์สิน ประเมินค่าทรัพย์สิน และผู้ประกอบการมืออาชีพแต่ละอุตสาหกรรมโดยตรง

กำหนดการ

12:30    ลงทะเบียน

13:00    พิธีเปิดการเสวนา โดย ประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินฯ

13:15    ชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินการระดมสมองครั้งนี้

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินฯ

13:30    การชี้แจงการจัดทำอัตราผลตอบแทนในครั้งก่อน

อ.วสันต์ คงจันทร์ ประธานคณะทำงาน / กรรมการผู้จัดการ บจก.โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์

13:45    การระดมสมองเพื่อการกำหนดอัตราผลตอบแทน โดยแยกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 โรงแรม:

    คุณธนินทร์ นนนที กรรมการผู้จัดการ บจก.ซีบีเอ็นเค แมเนจเม้นท์

กลุ่มที่ 2 กลุ่มศูนย์การค้า:

    คุณอนันต์ จิตรมีศิลป์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้อมจิตต์ อินคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กลุ่มที่ 3 กลุ่มสำนักงาน:

    คุณริษิณี สาริกบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน บริษัท ไนท์แฟรงค์ชาร์เตอร์ จำกัด (ประเทศไทย)

กลุ่มที่ 4 กลุ่มเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์:

    คุณพรเทพ ศรีนฤหล้า CEO, Syncate Co., Ltd. เจ้าของ Omni Tower

กลุ่มที่ 5 กลุ่มโกดัง-โรงงานให้เช่า:

    คุณสุทธินันต์ จิยะอมรเดช ผู้อำนวยการสำนักบริหารสินทรัพย์ องค์การคลังสินค้า

15:15    พัก-รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง

15:30    การนำเสนอผลการระดมสมองโดยผู้แทนกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ทั้ง 5 กลุ่ม

16:30    ผลสรุป การนำผลไปใช้ประกอบการวิเคราะห์การลงทุนและการศึกษาในรายละเอียดต่อไป

อ.วสันต์ คงจันทร์ ประธานคณะทำงาน / กรรมการผู้จัดการ บจก.โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์

17:00    ปิดการเสวนา


ลงทะเบียน   : https://goo.gl/hHQ4m6

Tag : เสวนาฟรี สัมนาฟรี , อัตราผลตอบแทนอสังหาริมทรัพย์ , ระดมสมอง