พช.ราชบุรี จัดทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร OTOP นวัตวิถี

พช.ราชบุรี จัดทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์

สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร OTOP นวัตวิถีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี จัดทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา แนะนำเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการ โครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จังหวัดราชบุรี” จำนวน 56 ผลิตภัณฑ์  โดยมีการแนะนำให้คำปรึกษาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้ผู้ประกอบการสามารถต่อยอดและผลิตสินค้าได้เองอย่างมีคุณภาพ สะท้อนอัตลักษณ์ในชุมชน เพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชนเชื่อมโยงแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีต่อไป