“GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์”


นายกอบศักดิ์ ภูตะกูล รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี และ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อานวยการธนาคารออมสิน ประธานในพิธีและมอบรางวัลโฮมสเตย์ยอดเยี่ยมระดับประเทศ จากการประกวด GBS Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์ ในโครงการชุมชนประชารัฐสีชมพูปี 3 ประจาปี 2561 ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยว โดยการคัดเลือกโฮมสเตย์ที่ประสบความสาเร็จ และประกาศยกย่องให้เป็นโฮมสเตย์ระดับประเทศ ซึ่งมีโฮมสเตย์จากทั่วประเทศกว่า 200 แห่งเข้าร่วมประกวด ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อานวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารออมสินได้จัดโครงการประกวดชุมชนประชารัฐสีชมพู ตั้งแต่ปี 2559 เปิดโอกาสให้ชุมชนต่างๆ ที่มีศักยภาพตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขในแต่ละปีได้เข้าร่วมประกวด โดยในปีนี้จัดเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ในรูปแบบการประกวด "GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์" โดยเป็นการคัดเลือกจากโฮมสเตย์ที่ประสบความสาเร็จในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งธนาคารออมสินเล็งเห็นว่าในปี 2561 ชุมชนไทยมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ทั้งในเชิงวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อมชุมชน ธรรมชาติ และอาหาร รวมถึงความรักในถิ่นฐานบ้านเกิด ตลอดจนจิตวิญญาณในการให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว จนสามารถพัฒนาเป็นชุมชนแห่งการท่องเที่ยวและจัดตั้งเป็นโฮม สเตย์ชุมชน นามาซึ่งรายได้ เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี และความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งผู้ชนะการประกวดจะได้รับยกย่องเป็นโฮมสเตย์ต้นแบบยอดเยี่ยมและดีเด่นระดับประเทศ โดยมีเงินรางวัลสนับสนุนมูลค่ารวม 3,200,000 บาท

ทั้งนี้ หลังการเปิดรับสมัครเมื่อเดือนมิถุนายน 2561 มีโฮมสเตย์สนใจและสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 200 แห่ง ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการจนผ่านเข้าสู่รอบ 100 โฮมสเตย์ ที่ได้เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพในงานสัมมนา "ก้าวแห่งการพัฒนา สู่ Smart Homestay" ไปด้วยกันทาให้สามารถเขียนแผนพัฒนาชุมชนด้านการท่องเที่ยวในแนวทางสมาร์ทและมีสไตล์ นามาเสนอต่อคณะกรรมการ จนผ่านเข้าสู่รอบ 20 โฮมสเตย์ โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้ทีมชุมชนลงพื้นที่ 20 โฮมสเตย์เพื่อสารวจแนวทางพัฒนาและเข้าสู่กระบวนการที่เข้มข้นขึ้น ด้วยการนาเสนอศักยภาพของชุมชนต่อหน้าคณะกรรมการอีกครั้ง จนกระทั่งสามารถคัดเลือก 10 โฮม สเตย์สุดท้ายเข้าสู่รอบตัดสินโฮมสเตย์ยอดเยี่ยมและดีเด่น

สาหรับช่วงระยะเวลาที่พิจารณาชุมชนทั้ง 10 แห่ง หรือ 10 โฮมสเตย์นั้น กรรมการตัดสิน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน ได้ลงพื้นที่ชุมชนทั้ง 10 แห่ง ในกิจกรรม "ธนาคารออมสินสานสัมพันธ์" เพื่อร่วมสนับสนุน ส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านต่างๆ ให้มีความเข้มแข็ง ร่วมวางแนวทางในการพัฒนาโฮมสเตย์และการท่องเที่ยวชุมชนในอนาคตต่อไป ซึ่งผลการตัดสินมีดังนี้

โฮมสเตย์ยอดเยี่ยมอันดับ 1

วิสาหกิจชุมชนบ้านดงโฮมสเตย์ จังหวัดปราจีนบุรี

รับโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และทุนสนับสนุน 500,000 บาท

โฮมสเตย์ยอดเยี่ยมอันดับ 2

กลุ่มโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง จังหวัดเชียงราย

รับโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และทุนสนับสนุน 300,000 บาท

โฮมสเตย์ยอดเยี่ยมอันดับ 3

บ้านแหลมโฮมสเตย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รับโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และทุนสนับสนุน 200,000 บาท

โฮมสเตย์ดีเด่น 7 โฮมสเตย์

รับโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และทุนสนับสนุนโฮมสเตย์ละ 100,000 บาท ได้แก่

- สหัสขันธ์ไดโนโรดโฮมสเตย์ จังหวัดกาฬสินธุ์

- ม่อนม้งโฮมสเตย์ จังหวัดเชียงใหม่

- ยายยอดโฮมสเตย์ จังหวัดนครพนม

- เกาะยาวน้อยโฮมสเตย์ จังหวัดพังงา

- โฮมสเตย์เสลียงแห้ง 3 จังหวัดเพชรบูรณ์

- แหลมนาวโฮมสเตย์ จังหวัดระนอง

- ชุมชนกุดหมากไฟโฮมสเตย์ จังหวัดอุดรธานี

อย่างไรก็ตาม สาหรับโฮมสเตย์ที่ผ่านเข้าสู่รอบ 100 โฮมสเตย์ ยังได้รับทุนสนับสนุน โฮมสเตย์ละ 10,000 บาท และโฮมสเตย์ที่ผ่านเข้าสู่รอบ 20 โฮมสเตย์ ได้รับทุนสนับสนุน โฮมสเตย์ละ 50,000 บาท และทุกโฮมสเตย์จะได้รับการต่อยอดในการพัฒนาจากธนาคารออมสินอีกต่อไปด้วย