PEA ส่งความสุขมอบของขวัญปีใหม่ ให้ประชาชน

PEA ส่งความสุขมอบของขวัญปีใหม่ ให้ประชาชน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA จัดทำโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA จำนวน 12 ชุมชน 350 ครัวเรือน เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ในปี 2562


โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบระบบไฟฟ้าในครัวเรือนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย ป้องกัน ลดอัตราเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ไฟฟ้าภายในและภายนอกครัวเรือน และได้รับความรู้ความเข้าใจระบบไฟฟ้า มีทักษะในการดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้นสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับครัวเรือนในชุมชนได้ นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน มีการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครของ PEA ประจำหมู่บ้านในพื้นที่ต่างๆ ในการแจ้งเหตุการณ์ไฟตก ไฟดับ เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าขัดข้อง รวมไปถึงการสร้างชุมชนต้นแบบเป็นศูนย์การเรียนรู้ ส่งเสริมความรู้ให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย

โดยได้นำแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ISO 26000 มาใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย 6 กิจกรรม ดังนี้


1. ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกครัวเรือนให้กับชุมชน

2. ให้ความรู้นักศึกษาเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

3. สร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง อบต. ผู้นำชุมชน ประชาชนเป็นอาสาสมัคร สอดส่องและดูแลระบบไฟฟ้าให้มีความปลอดภัย เพื่อลดปัญหาไฟตกไฟดับ

4. สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ครูอาจารย์ในสถาบันการศึกษา

5. ให้ความรู้นักเรียนระดับชั้นประถม-มัธยม เรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย

6. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย