ม.ศรีปทุม เซ็น MOU TQM พัฒนาบุคลากรด้านบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามเอ็มโอยูความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านบริหารธุรกิจดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม และบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด เพื่อร่วมกันเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านบริหารธุรกิจรองรับความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในปัจจุบัน โดยมี ดร.พีรเดช อนันตนาถรัตน รองประธานบริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ ห้อง บอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า จากการเป็น Dynamic University ของ SPU ที่ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาและก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจและการศึกษา จึงทำให้เกิดการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในครั้งนี้ ซึ่งนักศึกษาและบุคลากร จะได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดีจากองค์กรชั้นนำอย่าง บริษัท TQM จนนำไปสู่การเป็นบุคลากรทางด้านบริหารธุรกิจ ที่ดีมีความรู้ความสามารถมีความเป็นมืออาชีพซึ่งวัตถุประสงค์ของความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต ตอบสนองความต้องการในธุรกิจนายหน้าประกันภัย สนับสนุนการวิจัย การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันตลอดจน ความร่วมมือด้านอื่นๆ นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในรายวิชาสหกิจศึกษา (Cooperative Education) โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยทาง TQM ได้มอบโอกาสการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา ได้เรียนรู้จากการทำงานจริง เพื่อเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพในอนาคตอีกด้วย