เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน SPU Chinese New Year 2019 Year of the Golden Pigคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน “SPU Chinese New Year 2019 Year of the Golden Pig” และกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ครั้งที่ 6 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน SPU Chinese New Year 2019: Year of the Golden Pig โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ไทยมา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน และการแข่งขันทักษะภาษาจีน ครั้งที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ได้เรียนรู้ เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน ผ่านกิจกรรมการแสดงนิทรรศการเทศกาลตรุษจีน การประกวดแข่งขันแสดงความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน อาทิ การแข่งขันร้องเต้นประกอบเพลงจีน การคัดลายมือ และการแข่งขันเล่านิทาน ของน้องๆนักเรียนและนักศึกษาSPU อีกทั้งยังเป็นการร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ณ เอ็กซิบิชั่นฮอลล์ ชั้น1 โซน A อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีทุม กทม.(บางเขน) นอกจากนี้ภายในงานได้จัดการประกวดแข่งขันทักษะภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 6 โดยได้รับเกียรติจาก ครูพี่ป๊อบ ณัฐพงศ์ นําศิริกุล ครูสอนภาษาจีนสุดหล่อ วิทยากร-ผู้ประกาศ-พิธีกร3ภาษา และผู้ดำเนินรายการฯ ทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินและให้การแนะนำความรู้ด้านภาษาจีนแก่น้องๆที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย ซึ่งปีนี้มีโรงเรียนต่างๆส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 31 โรงเรียน มีนักเรียน นักศึกษา คณะครูอาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขสนุกสนานกันถ้วนหน้า