รามคำแหงจัดบริการวิชาการแก่ชุมชน จ.อุทัยธานี 12 - 14 ก.พ.นี้


  มหาวิทยาลัยรามคำแหง เชิญชวนประชาชนจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียงร่วมกิจกรรมบริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนชาวอุทัยธานี 12 - 14 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อต่อยอดความรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน เป็นปีที่ 6 ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

                   มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะจัดโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนชาวจังหวัดอุทัยธานี ปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี  เพื่อต่อยอดความรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน และเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและท้องถิ่น โดยกิจกรรมในปีนี้มี โครงการ ได้แก่ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง “กฎหมายที่ดิน” อบรมเรื่อง“ผู้ประกอบการยุคดิจิตอล (การตลาดออนไลน์)” อบรมภาษาจีนเพื่อส่งเสริมอาชีพทางการค้าในท้องถิ่น อบรมภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมอาชีพการค้าในท้องถิ่นการผลิตสื่อและของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย การเพ้นท์ลวดลายบนผืนผ้า กิจกรรมโครงสร้างและลักษณะของดินเพื่อการเพราะปลูก  การปลูกพืชในสารละลายอินทรีย์รุ่นที่ 2  การแปรรูปสับปะรดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพการผลิตลูกแป้งจุลินทรีย์เพื่อใช้ในการเกษตร รุ่นที่ 1  การแปรรูปกล้วยเป็นเครื่องดื่มชูกำลัง  การเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าสีทอง รุ่นที่ 2 และการแปรรูปเห็ดเพื่อเพิ่มมูลค่า                   นอกจากนี้ยังมี การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 " การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "โอท็อปนวัตวิถีเพื่อรองรับนโยบายThailand 4.0"  การเขียนโครงการเพื่อการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน การนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิตในด้านการเกษตร (ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนกิจกรรมขับร้องรำทำเพลงสุขใจ สำหรับผู้สูงอายุกิจกรรมการให้ความรู้ด้านปัญหาสายตาและการดูแลสุขภาพตาเบื้องต้นการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์" การพัฒนาศักยภาพนักบริบาลชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุทีอยู่ในภาวะพึ่งพิง และกิจกรรมพัฒนาทักษะการป้องกันและการช่วยเหลือเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดในสมองและหัวใจสำหรับผู้สูงอายุ ปีที่ 2  รวมทั้งกิจกรรม "การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการธุรกิจ SME"                   ขอเชิญชวนประชาชนจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียงร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2310-8116 หรือที่สาขาวิทยบริการฯจังหวัดอุทัยธานี โทร. 056-980-567-8