รัฐบาล โดย ก.พ. จับมือ ม.ศรีปทุม 1ใน16 หน่วยงานและมหาวิทยาลัย พัฒนาระบบการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ

รัฐบาล โดยสำนักงาน ก.พ.จับมือร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 1ใน 16 หน่วยงานและสถาบันการศึกษาลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีการลงนามบันทึกว่าด้วยข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) หน่วยงานราชการและมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยมี นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ที่4จากขวาแถวหลัง) พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานราชการและมหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในครั้งนี้ ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาลโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในนามรัฐบาล ที่ร่วมมือกันดำเนินการดังกล่าว ทั้งความร่วมมือในการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ โดยให้ความสำคัญต่อการใช้ทรัพยากรการฝึกอบรม บุคลากร และสื่อสารฝึกอบรมร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพร่วมถึงการร่วมมือในการระดมบุคลากร ผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาการเรียนรู้ทางไกล บทเรียนแบบรายวิชาและหลักสูตรระยะสั้น การพัฒนา ส่งเสริม และเผยแพร่หลักสูตร สื่ออุปกรณ์ และกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆโดยดำรงไว้ซึ่งคุณภาพมารตฐาน ของการให้กการศึกษาและการฝึกอบรมทางไกลทั้งด้านกระบวนการและผลผลิตในระดับสูง ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของข้าราชการและประชาชนที่สนใจทางด้านการศึกษา เพื่อนำมาต่อยอดในหน้าที่การงาน โดยไม่ต้องลาเรียนและเดินทางไกลมาศึกษา โดยตลอดหลักสูตรมีทั้งหมด 13 วิชา ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ข้อกฎหมาย ระเบียบต่างๆที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน อันจะทำให้เกิดความรับรู้ความเข้าใจ สามารถนำมาพัฒนาองค์กรต่อไปได้ หรือนำไปต่อยอดในการใช้เลื่อนชั้น เลื่อนตำแหน่ง และปรับวิทยฐานะในอนาคตต่อไปได้อีกด้วยด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในครั้งนี้ว่า เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การฝึกอบรม ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเพื่อใช้ทรัพยากรทางการศึกษาและกการฝึกอบรมที่มีอยู่ร่วมกันให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดอีกทั้งเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากรภาครัฐและบุคคลทั่วไป ด้วยการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศที่มีคุณภาพและมาตรฐาน จากหน่วยงานและสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและนานาประเทศสำหรับ หน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่างๆที่เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการฯ ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ,สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ,สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ,สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ,สำนักงานศาลยุติธรรม ,สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ,สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) ,สำนักกงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ,สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,มหาวิทยาลัยรามคำแหง ,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,มหาวิทยาลัยศรีปทุม ,มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยรังสิต