ผู้บริหาร ม.ศรีปทุม ชลบุรี ถ่ายทอดความรู้สู่สังคม "Happy Workplace การสร้างความสุขในองค์กร"ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.จิราพร ระโหฐาน ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี บริการวิชาการสู่สังคมได้รับเกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับข้าราชการศาลยุติธรรม ในโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อมุ่งผลสัมฤิทธิ์ในการปฏิบัติงาน" ใน หัวข้อ "Happy Workplace การสร้างความสุขในองค์กร" ณ ห้องประชุมศาลอาญา ชั้น 10 อาคารศาลอาญา รัชดา กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้ โดยมีข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลอุธรณ์ภาค 1 และศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม เข้าร่วมโครงการกว่า  100 ท่าน