นศ.บัญชี SPU Dynamic University! เพิ่มศักยภาพสู่การเป็นนักตรวจสอบภายในสมัยใหม่
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เสริมศัยกภาพนักศึกษาบัญชี SPU สู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ จัดเสวนา เรียนรู้การเป็นนักตรวจสอบภายในสมัยใหม่ โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตรวจสอบภายในระดับประเทศคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม Dynamic University ไม่หยุดนิ่งเรื่องการพัฒนานักศึกษาให้สมกับการเป็น SPU Dynamic University ด้วยการจัดเสวนา หัวข้อ “นักตรวจสอบภายในสมัยใหม่” โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตรวจสอบภายในระดับประเทศ อาทิ คุณนงนภัส ใจจร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ,คุณธนัยนันท์ ภัทรวิริยโภคิน ผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตีส์ จำกัด (มหาชน) และ คุณมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษาบัญชี SPU ณ ห้องออดิทรอเรียม 1 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้