รับสมัครปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง


รับสมัคร ป.โท ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต (จัดการเรียนการสอน ณ มธ. ศูนย์ลำปาง)

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระบบรับสมัครออนไลน์

 ( https://goo.gl/forms/wsIMviYVwUXXuzoA2 ) >>  คลิก


สถานที่จัดการเรียนการสอน

จัดการเรียนการสอนหลักสูตรตามประกาศนี้ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ตลอดหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษา

จำนวนรับเข้าศึกษา 15 คน

แขนงวิชาที่รับสมัคร

1. แขนงวิชาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

2. แขนงวิชาการจัดการการสร้างเสริมสุขภาพ 

ดูข้อมูลหลักสูตร >> คลิก

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางด้านสาธารณสุข หรือสุขภาพ หรือสาขาอื่นจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ

2. มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี 

(นับจนถึงวันที่ 5 เมษายน 2562)

3. กรณีที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 4.2 สามารถสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้ แต่ทั้งนี้การพิจารณาการได้รับคัดเลือกต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา

4. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553

5. ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดสอบ (TU-GET) หรือ IELTS หรือ TOEFL (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)


การสมัครสอบ

- รับสมัคร

 ทางไปรษณีย์ บัดนี้ – วันที่ 5 เมษายน 2562

 ด้วยตนเอง บัดนี้ – วันที่ 5 เมษายน 2562

 สมัครผ่านระบบออนไลน์ ( https://goo.gl/forms/wsIMviYVwUXXuzoA2 ) บัดนี้ – วันที่ 5 เมษายน 2562

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พร้อมสถานที่สอบ   วันที่ 17 เมษายน 2562

- สอบสัมภาษณ์  วันที่ 20 เมษายน 2562

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

- เเสดงความจำนงเข้าศึกษา  ตั้งเเต่วันที่ 2 - 5 พฤษภาคม 2562


ดาวน์โหลด ประกาศการรับสมัคร >> คลิก 

ดาวน์โหลด เอกสารการรับสมัคร >> คลิก 


ระบบรับสมัครออนไลน์ 

( https://goo.gl/forms/wsIMviYVwUXXuzoA2 ) >>  คลิก