เน้นคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา! ม.ศรีปทุม จัดอบรม “ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา”SPU DYNAMIC UNIVERSITY จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา เพื่อตอกย้ำคุณภาพและมาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยศรีปุทม โดย สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรม หัวข้อเรื่อง “ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา” โดยมี อาจารย์จงกลณี อัศวเดชกำจร ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ให้แก่นักศึกษา SPU ทุกคณะ / วิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนมีทักษะทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถนำไปใช้เป็นหลักในการจัดทำโครงการ หรือ กิจกรรมต่างๆของนักศึกษาได้อย่างมีคุณภาพต่อไป ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)