ไทยจับมือ อาเซียน – ญี่ปุ่นส่งเสริมการออกอากาศผ่านสื่อออนไลน์อย่างถูกต้อง

กรมประชาสัมพันธ์จัดการประชุมเพื่อส่งเสริมการออกอากาศผ่านสื่อออนไลน์อย่างถูกต้องลิขสิทธิ์ (ASEAN – Japan Workshop to Promote Authorized Online Distribution of Broadcasting Content) วันที่ 2-4 เมษายน มีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศและประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วม ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ โดย ดร. จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้ประสานงานอาเซียนด้านสื่อและสนเทศ กับ Content Overseas Distribution Association (CODA) และกระทรวงสารนิเทศและการสื่อสาร ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนความร่วมมืออาเซียน - ญี่ปุ่น (Japan – ASEAN Integration Fund: JAIF)


กิจกรรมประกอบด้วยเป็นการเสวนา หัวข้อ “การออกอากาศผ่านสื่อออนไลน์และแนวทางการป้องกัน การละเมิดการออกอากาศผ่านสื่อออนไลน์ในอาเซียน” มีผู้ร่วมเสวนาจากหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการ รวมทั้งการนำเสนอการดำเนินงานของแต่ละประเทศ สมาชิกอาเซียน

นอกจากนี้จะมีการระดมความคิดและหาแนวทางร่วมในการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ บนสื่อออนไลน์ในภูมิภาคอาเซียน และแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติในการติดตาม ตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์ของญี่ปุ่น