ม.รามคำแหง จัดอบรมฯ “ป้องกันอัคคีภัยในหอพัก”คณะกรรมการภาคประชาชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับสำนักงานเขตบางกะปิและสำนักงานเขตประเวศ จะจัดการอบรม เรื่องการป้องกันอัคคีภัย ในหอพัก แก่ผู้ประกอบการหอพักบริเวณโดยรอบ ม.ร. (หัวหมากและวิทยาเขตบางนา) ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา08.30 - 16.00 น. ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช


การจัดอบรมครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ ส่งเสริมการบริหารจัดการหอพัก เพื่อยกระดับ มาตรฐานการจัดการของหอพักบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยรามคำแหงให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยในหอพัก การสาธิต การดับเพลิง และร่วมฝึกปฏิบัติการอพยพและ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินโดย ทีมงานจากสถานีดับเพลิงหัวหมาก


มหาวิทยาลัยรามคำแหงขอเชิญผู้ประกอบการหอพักบริเวณโดยรอบ ม.ร. (หัวหมากและวิทยาเขตบางนา) เข้าร่วมอบรม “การป้องกันอัคคีภัยในหอพัก” ตามกำหนดการ ดังกล่าว (ฟรี) โดยแจ้งความจำนงเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ ม.ร. อาคารสุโขทัย ชั้น 2 โทร. 0-2310-8045, 0-2310-8047