หนังสือ “กัญชายาวิเศษ” ถก​ว่าเรื่องของกัญชามีสารที่สามารถนำเอาไปรักษาโรคได้จริง !?!

ว่าด้วยเรื่องของกัญชามีสารที่สามารถนำเอาไปรักษาโรคได้จริง อย่างที่ หนังสือชื่อ “ กัญชายาวิเศษ” ที่เขียนโดย "สมยศ ศุภกิจไพบูลย์" ของสำนักพิมพ์ปัญญาชน ที่จำหน่ายอยู่ในร้านหนังสือชั้นนำ ได้กล่าวว่า สารน้ำมันกัญชา ที่สกัดจะได้สารเคมีที่สำคัญที่สุด 2 ชนิด คือT HC และ CBD เอาไว้เพื่อรักษาโรค ถ้าไม่ใช้จนเกินขนาดจนมึนเมา

สาร THC ไว้สำหรับบำบัดรักษา อาทิ โรคเคลียด โรคซึมเศร้า พากินสัน อัลไซเมอร์ และสาร CBD ซึ่งเหมือนสารในสมองสามารถบำบัดรักษาโรคอักเสบ และรักษาอาการบาดเจ็บต่างๆได้ ตลอดทั้งสามารถต้านอนุมูลอิสระที่เป็นบ่อเกิดโรคมะเร็งชนิดต่างๆได้ในร่างกาย นับได้ว่าเป็นก้าวไปอีกขั้นของวงการแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทย กับการวินิจฉัยเรื่องกัญชานี้ กระทั่งมีการออกราชกิจจาฯ ซึ่งมีความตามละเอียดดังนี้

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 11 เมษายนที่ผ่านมา โดยระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการ มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด และนำไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ของประเทศ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 58 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่7) พ.ศ.2562

รมว.สาธารณสุขออกประกาศตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ในตำราการแพทย์แผนไทย โดยคำแนะนำของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและสภาการแพทย์แผนไทย ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยเป็นตำรับยาที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศ ภายใต้การรักษาโรคกรณีจำเป็นสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย และเป็นตำรับยาที่ได้รับอนุญาตภายใต้โครงการศึกษาวิจัย ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตำรับยาที่หมอพื้นบ้านปรุงขึ้นจากองค์ความรู้ และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ชัดเจน และได้รับการรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ทั้งนี้ วัตถุดิบจากกัญชาต้องไม่สามารถแยกเป็นช่อดอก ใบ เพื่อนำไปใช้ในทางที่ผิดได้ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สำหรับตำรับยาดังกล่าวมี 16 ตำรับ ได้แก่ ยาอัคคินีวคณะ ยาศุขไสยาศน์ ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง ยาไฟอาวุธ ยาแก้นอนไม่หลับหรือยาแก้ไข้ผอมเหลือง ยาแก้สัณฑฆาต กล่อนแห้ง ยาอัมฤตโอสถ ยาอไภยสาลี ยาแก้ลมแก้เส้น ยาแก้โรคจิต ยาไพสาลี ยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง ยาทำลายพระสุเมรุ และยาทัพยาธิคุณ

ยาที่มีส่วนผสมของกัญชานี้ ที่ได้มาแต่ธรรมชาติของกัญชานี้ บอกได้เลยว่า สามารถเปลี่ยนขีวิตของคุณได้เพราะกัญชาอย่างน้อยที่สุดก็คือ "สมุนไพรอย่างหนึ่ง"