Lean manufacturing คืออะไร และมีประโยชน์ยังไงกับผู้ประกอบการ

ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่เปรียบได้ดั่งเป้าหมายสำคัญของการทำธุรกิจในทุกยุคทุกสมัยคือผลประกอบการที่เป็นบวก แต่การที่ผู้ประกอบการจะทำให้ธุรกิจของตัวเองประสบความสำเร็จได้นั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีแบบแผนตายตัว เนื่องจากในทุกวินาทีที่โลกหมุนไปความต้องการในตลาดรวมไปถึงกลไกการผลิตสินค้าและบริการล้วนผันเปลี่ยนตามไปด้วย ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรปรับตัวให้เข้ากับกระแสของแต่ละยุคให้ได้แม้โลกของเราจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน แต่สิ่งที่ผู้ประกอบการสามารถยึดเป็นหลักในการบริหารธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนคือการรู้จักใช้ทรัพยากรที่ตัวเองมีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในโลกธุรกิจเองบรรดาผู้ประกอบการท่าอื่นๆ ต่างก็ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าวและได้นำระบบ Lean manufacturing มาปรับใช้กับตัวเอง ว่าแต่ Lean manufacturing คืออะไร วันนี้เราจะขออนุญาตพาผู้ประกอบการทุกท่านไปหาคำตอบไปพร้อมๆ กัน


Lean manufacturing คือระบบที่เน้นการเพิ่มคุณค่าให้กับตัวสินค้าและบริการไปพร้อมๆ กับการเลือกใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสิ่งที่ Lean manufacturing ให้ความสำคัญมากที่สุดได้แก่การลดของเสียจากกระบวนการผลิต หลังจากที่ทราบกันไปแล้วว่า Lean manufacturing คืออะไร ต่อมาเราอยากจะขอบอกต่อถึงข้อดีของการนำระบบลีนไปใช้กับบริษัท


ใช้วัตถุดิบให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ดังที่บอกไปในข้างต้นว่าระบบลีนพยายามลดของเสียที่เกิดจากขั้นตอนการผลิตให้ได้มากที่สุด ดังนั้นประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากระบบลีนคือการใช้ทรัพยากรทุกชิ้นที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยระบบดังกล่าวพยายามเน้นให้มีการสั่งวัตถุดิบที่พอดีกับความต้องการ ใช้แรงงานในการผลิตที่พอเหมาะ ผลิตสินค้าและบริการออกมาในระดับที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า


ลูกค้าได้สินค้าในแบบที่ตัวเองต้องการภายในเวลาที่กำหนด

เพราะระบบ lean manufacturing จะมีการกำหนดทุกขั้นตอนการผลิตอย่างชัดเจนว่าความต้องการของลูกค้าคืออะไร เมื่อทราบความต้องการในจุดนี้แล้ว ผู้ประกอบการที่ใช้ระบบลีนกับขั้นตอนการผลิต จะมองต่อว่าในเมื่อลูกค้าต้องการแบบนี้ เราควรสั่งวัตถุดิบเท่าไหร่จึงจะพอดี ระยะเวลาการผลิตที่เหมาะสมมีทั้งหมดกี่วัน และจำเป็นต้องใช้แรงงานในการผลิตกี่คนเพื่อให้ตัวงานออกมาตรงตามความต้องการของลูกค้าภายในเวลาที่กำหนด


ประหยัดทรัพยากรมนุษย์

เนื่องจาก Lean manufacturing คือระบบที่พยายามรักษาสมดุลของทุกสิ่งทุกอย่าง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้แรงงานของบริษัทไม่จำเป็นต้องทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำ แม้ผู้ประกอบการหลายรายจะคิดว่าการให้คนงานหนักมากเท่าไหร่ยิ่งจะเป็นผลดีกับบริษัทมากเท่านั้น แต่อย่าลืมคิดไปว่าแรงงานทุกคนต่างล้วนเป็นมนุษย์ที่ต้องการปัจจัยสี่เหมือนกัน ดังนั้นการเปิดโอกาสให้พวกเขาได้รักษาสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวย่อมทำให้พนักงานของบริษัทมีความสุขกับการทำงานและพร้อมที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับบริษัทได้มากยิ่งขึ้น


สุดท้ายนี้เราหวังว่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการทุกท่านได้เข้าใจว่า lean manufacturing คืออะไร และการนำระบบดังกล่าวมาปรับใช้จะช่วยให้บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืนได้อย่างไร