เครือซีพีรวมใจ แสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์


ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ


วันที่ 6 พ.ค. 2562 ผู้บริหารระดับสูงจากเครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือฯ เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาทวันที่ 7 พ.ค. 2562 ผู้บริหารและพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยท่านประธานที่ปรึกษา สุเมธ เจียรวนนท์ ท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ ท่านประธานกรรมการ สุภกิต เจียรวนนท์ ท่านประธานคณะผู้บริหาร ศุภชัย เจียรวนนท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานทุกบริษัทในเครือฯทุกแห่ง รวม 13 กลุ่มธุรกิจ ใน 21 ประเทศทั่วโลก จำนวน 121 จุด ร่วมจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยพร้อมเพรียง ณ เวลา 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย 


โดยมีพิธีการถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ธงชาติไทยและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และร่วมร้องเพลง”สรรเสริญพระบารมี”และเพลง”สดุดี จอมราชา”ดังกึกก้องทั่วบริเวณ ก่อนจะร่วมลงนามถวายพระพร ตามลำดับ


ที่มา : Facebook : CP E-News