ห่วงใยสุขภาพ! ม.ศรีปทุม จัดกีฬาสัปดาห์แห่งความรักษ์(สุขภาพ) ครั้งที่ 6สำนักงานบุคคล จับมือ สำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรม สัปดาห์แห่งความรักษ์ (สุขภาพ) ครั้งที่ 6 หวังบุคลากรมีความสุข สุขภาพดี ร่วมสร้างและพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ

อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสัปดาห์แห่งความรักษ์ (สุขภาพ) ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันอังคารที่ 14 ถึงวันศุกร์ที่ 17 และวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 - 20.00 น. โดยมีการแข่งขันจำนวน 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตซอลชาย ,เปตอง ,การแข่งขันวิ่งผลัดประเภทต่างๆ และกีฬาฮาเฮ 4 เกมส์ เพื่อให้บุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ทำกิจกรรมร่วมกันอันจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี และเกิดความรักสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรได้หันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองมากขึ้น ด้วยการออกกำลังกาย ณ สนามกีฬากลางแจ้ง มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) ซึ่งจัดโดย สำนักงานบุคคล ร่วมกับ สำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุมอาจารย์กิติกุล ปุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า สำหรับโครงการสัปดาห์แห่งการรักษ์(สุขภาพ) จัดขึ้นด้วยเห็นว่าปัจจุบันการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาไปพร้อมๆ กันในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา การที่บุคลากรปฏิบัติงานประจำทำให้เกิดความเครียด วิตก กังวล ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการทำงานได้ การได้เล่นกีฬาที่เน้นความสนุกสนานไม่หวังผลแพ้ชนะ มีแรงบันดาลใจ น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่แก้ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ได้เพราะกีฬาเป็นกิจกรรมสำคัญที่ส่งเสริมให้คนมีพัฒนาการด้านความเจริญเติบโตทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคมก่อให้เกิดพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ รู้จักทำงานร่วมกัน ยอมรับกฎเกณฑ์ กติกาที่วางไว้และสามารถนำทักษะที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ได้รู้จักการประสานงานและการทำงานเป็นทีม และมีบุคลิกภาพที่ดี อีกทั้งยังช่วยลดความเครียดจากการทำงาน สร้างความสามัคคีปรองดองกันระหว่างบุคลากรแต่ละหน่วยงานอาจารย์กิติกุล กล่าวเพิ่มเติมว่า จากความสำเร็จของการจัดโครงการสัปดาห์แห่งการรักษ์(สุขภาพ) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 จนถึงปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดมา 5 ครั้ง ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งบุคลากรสายสนับสนุน และสายวิชาการอยู่ในระดับดี จึงมีความประสงค์ให้เกิดความต่อเนื่อง สำนักงานบุคคลและสำนักงานกีฬาจึงได้จัดโครงการ สัปดาห์แห่งความรักษ์ (สุขภาพ) ครั้งที่ 6 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มีโอกาสออกกำลังกายโดยการแข่งขันกีฬา ได้สร้างเสริมความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยโดยการแข่งขันกีฬา ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์และทำกิจกรรมร่วมกันนอกเหนือจากเวลาปฏิบัติงาน รวมถึงได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อร่วมกันสร้างให้มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นองค์กรแห่งความสุขตลอดไป