ผู้บริหาร ม.ศรีปทุม ร่วมกิจกรรมสัมมนากำหนดแนวทางการบูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างสังคมสุจริตดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ที่2จากซ้ายแถวหน้า) และ อาจารย์สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา (ที่3จากซ้ายแถวหลัง) พร้อมด้วยผู้แทนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนากำหนดแนวทางการบูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างสังคมสุจริต ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. เครือข่ายองค์กรและสถาบันอุดมศึกษาภาคพลเรือน ตำรวจ และทหาร ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสมรรถนานา โรงแรมนูโว ซิตี้ กรุงเทพฯ