ร่วมยินดี! รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.ศรีปทุม ได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ สาขาวิศวกรรมโยธา สภาวิศวกรรองอธิการบดี ม.ศรีปทุม ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ สาขาวิศวกรรมโยธา จากสภาวิศวกร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา จากมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร ครั้งที่ ๒-๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม สภาวิศวกร กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้ซึ่งจากการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ชุดใหม่นี้ คงจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลง การก้าวข้ามปัญหาที่มีอยู่ และได้เห็นวิชาชีพวิศวกรรมโยธาของไทย มีความเจริญก้าวหน้าและทันสมัยตอบโจทย์อนาคตต่อไป