โครงการเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดย มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมจัดงานประกวดด้านวัฒนธรรมและศิลปะ หนึ่งในกิจกรรมที่กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎน้อมถวายทั่วประเทศด้วยความจงรักภักดี


โครงการเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดย มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมจัดงานประกวดด้านวัฒนธรรมและศิลปะ หนึ่งในกิจกรรมที่กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎน้อมถวายทั่วประเทศด้วยความจงรักภักดี


เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในงานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยงานประกวดวงดนตรีลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทย และการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงการจัดประกวดวาดภาพ พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายใต้หัวข้อ “ฉันรักในหลวง รัชกาลที่ 10 (I Iove My King)” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีผ่านความสามารถด้านศิลปะและการแสดงทางวัฒนธรรม รวมทั้งจัดนิทรรศการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ โดยเปิดให้ประชาชนร่วมงานได้ในวันที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กล่าวถึงรายละเอียดของโครงการเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจัดในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ ในฐานะหน่วยงานราชการที่มีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยตรง เพราะคำว่า “ราชภัฏ” คือ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ในส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้จัดกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ ได้ร่วมเข้าประกวด และประชาชนสามารถเดินทางมาร่วมงานด้วย ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนี้

1. การประกวดมารยาทไทยระดับชาติ (ระดับอุดมศึกษา) ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รอบชิงชนะเลิศ ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร 150 ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค)

2. การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทย (ระดับมัธยมศึกษา) ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4

3. การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ฉันรักในหลวง ร.10 (I Iove My King)” ระดับประถมตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องประชุม อาคาร 10 ชั้น 1

4. นิทรรศการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4


ทั้งนี้ การประกวดมารยาทไทยระดับชาติ (ระดับอุดมศึกษา) ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักพระราชวัง กรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ฯลฯ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในประเทศไทยสามารถปฏิบัติตนตามมารยาทไทยที่ถูกต้องเหมาะสม ขยายผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ในการอนุรักษ์และเผยแพร่แบบอย่างของวัฒนธรรมประจำชาติที่ถูกต้อง


ส่วนการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวงการเพลงลูกทุ่งไทย อาทิ ครูอรอุมา เรืองนาม ผู้ประพันธ์เพลงเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 10, ครูเรืองยศ พิทอง ค่ายเพลงอาร์สยาม, ครูเทียม ชุติเดช ทองอยู่ และครูเพชรพสุข วันแก้ว และจ่าเอก ปรัชญา ธรรมโชติ เพื่อให้คุณภาพของวงดนตรีที่ได้เข้มข้นสมศักดิ์ศรีแชมป์วงดนตรีลูกทุ่งแห่งประเทศไทย


รวมทั้งการเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนในวัยประถมศึกษาและมัธยมได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีผ่านการวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “ฉันรักในหลวง ร.10 (I Iove My King)” ผ่านการวาดภาพพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ชิงทุนการศึกษา


นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการแสดงข้อมูล เอกสาร วีดีทัศน์ และของที่ระลึก เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ ให้ประชาชนได้มาร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวัน โดยมีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา