เรื่องราวดีๆ การดูแลผู้ป่วยระยะกลางของโรงพยาบาลท่าวุ้ง

     ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุมักเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังทำให้เจ็บป่วยจากโรคแทรกซ้อนตามมา  ซึ่งโรคหลอดเลือดสมองเป็นหนึ่งในโรคแทรกซ้อนที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นนอกจากนี้วิถีชีวิตของประชากรไทยที่ดำเนินชีวิตด้วยความรีบเร่ง ขาดการดูแลสุขภาพที่ดี ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองเป็นจำนวนที่มากขึ้นอีกด้วย  ดังนั้นการดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองจึงมีความจำเป็นอย่างมาก เพื่อลดความพิการ และให้ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้มากที่สุดตามศักยภาพของผู้ป่วย เพื่อลดการพึ่งพิงจากบุคคลในครอบครัวและผู้อื่น 

       โรงพยาบาลท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เป็นโรงพยาบาล ขนาด 60เตียง ได้พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง

(intermediate care) โดยได้จัดโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจากสหวิชาชีพอย่างใกล้ชิด เพื่อฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย ให้สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมมากที่สุด โดยให้การดูแลทั้งด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม โดยปัจจุบันมีเตียงดูแลผู้ป่วยจำนวน5เตียง และจะขยายการดูแลเพิ่มขึ้นโดยเพิ่มจำนวนเตียงเป็น10เตียงในอนาคตมีเครื่องมือที่ให้การดูแลเพื่อการฟื้นฟูผู้ป่วย และจัดสภาพแวดล้อม ให้มีความสะดวกสบาย แก่ผู้ป่วยและญาติ การรับผู้ป่วยเข้ามาดูแลโดยรับส่งต่อจากโรงพยาบาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และโรงพยาบาลใกล้เคียง

ผู้ป่วยที่เข้ารับการดูแลระยะกลางมี 4กลุ่มโรค คือ

1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

2. ผู้ป่วยได้รับการบาดเจ็บที่ศีรษะ

3. ผู้ป่วยได้รับการบาดเจ็บที่ไขสันหลัง

4. ผู้ป่วยที่กระดูกรอบสะโพกหัก

ซึ่งในผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว เมื่อได้รับการรักษาระยะวิกฤติ จนอาการคงที่ มักจะจำหน่ายให้กลับมาพักฟื้นต่อที่บ้าน  ซึ่งทำให้ขาดโอกาสในการฟื้นฟู  ทำให้ผู้ป่วยอาจเกิดความพิการหลงเหลือได้ โดยในระยะ 6 เดือนแรกถือเป็นเวลาทองของผู้ป่วย  ถ้าผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 6 เดือนแรกหลังจากอาการคงที่แล้ว จะทำให้ผู้ป่วยลดความพิการสามารถกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้

              ทางโรงพยาบาลท่าวุ้งได้พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง โดยมีสหวิชาชีพให้การดูแลผู้ป่วยประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ นักกายภาพบำบัด พยาบาลฟื้นฟูสภาพ พยาบาลจิตเวช เภสัชกร โภชนากร

และแพทย์แผนไทย ร่วมวางแผนและให้การดูแลผู้ป่วยขณะอยู่โรงพยาบาล โดยมีระยะเวลาเฉลี่ย10-14 วันหลังจากจำหน่ายกลับบ้าน จะมีทีมสหวิชาชีพเยี่ยมบ้านเพื่อการดูแลต่อเนื่องจนครบ 6 เดือน ซึ่งผลลัพธ์จากการดูแลผู้ป่วยระยะกลางของโรงพยาบาลท่าวุ้ง ทำให้ผู้ป่วยมีความสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้เพิ่มขึ้น ลดการพึ่งพิง ลดความพิการ ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร.036-481208 ต่อตึกผู้ป่วยใน120 แผนกกายภาพ ต่อ138