กิจกรรมสัมมนา “การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ต่อแผน PDP 2018 " ภาคตะวันออก

ปฏิทินข่าว

         กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดกิจกรรมสัมมนา “การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ต่อแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2561-2580 (Power Development Plan : PDP 2018) ภาคตะวันออก” ซึ่งแผนดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการเผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและแนวทางในการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าตามแผน PDP 2018 ที่ปรับปรุงใหม่ โดยจะจัดกิจกรรมดังกล่าวไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเวทีสัมมนาสำหรับภาคตะวันออก จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น. ที่ห้องเทพราชแกรนด์ บอลรูม โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา


………………………………………