“บัญชี ศรีปทุม” จับมือ “อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง” สร้างนักบัญชีคุณภาพ เน้นปฎิบัติงานจริงคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออทางวิชาการกับบริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านวิชาการ พัฒนาทรัพยากรบุคคล และส่งเสริมให้นักศึกษาได้ปฎิบัติงานจริงในสถานประกอบการชั้นนำของประเทศ(เมื่อ 30 พ.ค.62) ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม และบริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) โดย พลเอกณัฎฐิพงษ์ เผือกสกนธ์ ,ดร.นันทพล พงษ์ไพบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และนายมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการบริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) กับ ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม, ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี  เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. ร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมทางด้านวิชาการร่วมกันของทั้งสองฝ่าย โดยบริษัทฯจะส่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม

2. ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกันทั้งสองฝ่าย

3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านสหกิจศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ โดยบริษัทฯยินดีที่จะรับนักศึกษาจากคณะบัญชี ม.ศรีปทุมร่วมกิจกรรมการฝึกงาน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้มีผลนับแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ และจะยังมีผลต่อไปจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ.