อธิการบดี ม.ร. พร้อมดูแลเหมือนลูกหลาน พัฒนาลูกศิษย์ให้มีคุณภาพและพาสู่ความสำเร็จ


อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ยืนยันกับผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง พร้อมดูแลลูกศิษย์เหมือนลูกหลาน ทั้งการเรียนการสอน อาจารย์ที่ปรึกษา และหอพักอาศัยที่ปลอดภัย ขอให้เชื่อมั่นว่า รามคำแหงจะพัฒนาลูกศิษย์ให้มีคุณภาพมีความรู้คู่คุณธรรมและนำพาไปสู่ความสำเร็จทุกสาขาอาชีพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษารุ่นพี่ ร่วมต้อนรับผู้ปกครอง นักเรียน และผู้สนใจที่มาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช


โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพทย์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา ที่ให้โอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมแก่ประชาชนชาวไทยมาตั้งแต่ปี 2514 ตลอดระยะเวลา 48 ปีที่ผ่านมา เป็นที่ยอมรับว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่นักศึกษาเข้ามาเรียนแล้ว จะได้รับทั้งความรู้ และประสบการณ์จนสำเร็จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพในหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ และประสบความสำเร็จในวิชาชีพนั้น ๆ สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับสังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่ให้โอกาสทางการศึกษาที่แท้จริงให้กับทุกคนที่หาโอกาสเรียนหนังสือ สามารถเลือกเรียนได้ในคณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ ทำให้พวกเขาได้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งการเรียนและการทำงาน และขอให้เชื่อมั่นว่า มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะนำพาลูกศิษย์ทุกคนไปสู่ความสำเร็จในทุกสาขาอาชีพ และขอฝากผู้มาสมัครนักศึกษาใหม่ทุกคน เมื่อเข้ามาเรียนแล้วขอให้มุ่งมั่นตั้งใจเรียนหนังสือ เพราะอนาคตเป็นสิ่งที่กำหนดได้ และนักศึกษาสามารถกำหนดเองได้ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงแห่งนี้ “รามคำแหงจะดูแลลูกศิษย์เหมือนลูกหลาน โดยจะอำนวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ ทั้งการเรียน การใช้ชีวิต มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่จะให้คำปรึกษาต่าง ๆ แก่นักศึกษา ตลอดระยะเวลาที่ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย อีกทั้ง ยังดูแลเรื่องที่พักอาศัยของนักศึกษา โดยจัดให้มีโครงการหอพักติดดาว เพื่อพัฒนาให้หอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย ทั้งหัวหมากและวิทยาเขตบางนา เป็นหอพักที่ได้มาตรฐานปลอดภัย และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการศึกษาเล่าเรียน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าเรียนระบบ Pre-degree คือเรียนสะสมหน่วยกิตไว้ล่วงหน้า เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถนำหน่วยกิตที่สะสมได้มาเทียบโอนหน่วยกิตได้ทั้งหมด ทำให้จบการศึกษาได้เร็วขึ้นและมีโอกาสที่จะได้ทำงานก่อนหรือเรียนต่อระดับที่สูงขึ้นด้วย” จากนั้น อธิการบดี ม.ร. ได้เยี่ยมชมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ พร้อมพูดคุยกับผู้สมัครภายในอาคาร หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ทั้งส่วนกลาง ม.ร.หัวหมาก (อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช) และส่วนภูมิภาค 23 จังหวัดจนถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2562 และ รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2562 (ทุกวัน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายรับสมัครโทร. 0-2310-8614-24 หรือที่ www.ru.ac.th, FB: PR Ramkhamhaeng University